Giấy phép và Quy định - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Giấy phép và quy định

T.C.TRADE CENTRUM (sau đây Trade Centrum) là thương hiệu đã đăng ký của Goldenburg Group Limited, một công ty đầu tư của Síp (CIF) được giám sát và quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Síp (CySEC) với Giấy phép CIF số 242/14.

Chúng tôi được cấp phép cung cấp các dịch vụ đầu tư và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến các công cụ tài chính như được đăng tải tại liên kết. Giấy phép CySEC có thể được tìm thấy tại đây.

Tất cả thông tin trước khi giao dịch đều được đăng tải tại đây.

Vui lòng, xem báo cáo về yêu cầu của các quy định pháp lý ở Ba Lan tại đây.

Bạn có thể tìm thấy tệp đính kèm về Báo cáo tiết lộ rủi ro năm 2014 tại đây.
Bạn có thể tìm thấy tệp đính kèm về Báo cáo tiết lộ rủi ro năm 2015 tại đây.
Bạn có thể tìm thấy tệp đính kèm về Báo cáo tiết lộ rủi ro năm 2016 tại đây.
Bạn có thể tìm thấy tệp đính kèm về Báo cáo tiết lộ rủi ro năm 2017 tại đây.

Bạn có thể tìm thấy tệp đính kèm về Tuyên bố tóm tắt chất lượng thực thi và RTS28 tại đây.

Goldenburg Group Limited (Giấy phép CIF số 242/14), được quy định và cấp phép theo Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Síp (CYSEC) để cung cấp các dịch vụ đầu tư và dịch vụ phụ trợ liên quan đến các công cụ tài chính được nêu dưới đây tại các nước thành viên EU và/hoặc các nước thứ ba khác:

Dịch vụ đầu tư:

 1. Tiếp nhận và truyền lệnh liên quan đến một hoặc nhiều Công cụ tài chính
 2. Thay mặt Khách hàng thực hiện các lệnh
 3. Quản lý danh mục đầu tư
 4. Tư vấn đầu tư

Dịch vụ phụ trợ:

 1. Bảo vệ và quản lý Công cụ Tài chính cho tài khoản của Khách hàng, bao gồm cả việc quản lý và các dịch vụ liên quan như quản lý tiền mặt/tài sản thế chấp
 2. Dịch vụ ngoại hối là nơi các dịch vụ này được kết nối với việc cung cấp dịch vụ đầu tư
 3. Nghiên cứu đầu tư và phân tích tài chính hoặc các hình thức khuyến nghị chung khác liên quan đến giao dịch Công cụ tài chính

Công cụ tài chính:

 1. Chứng khoán có thể chuyển nhượng
 2. Công cụ thị trường tiền tệ
 3. Các công cụ trong đầu tư tín thác
 4. Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến chứng khoán, tiền tệ, lãi suất, hoặc các công cụ phái sinh, chỉ số tài chính hoặc các biện pháp tài chính khác có thể được thanh toán bằng vật chất hoặc bằng tiền mặt.
 5. Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hóa phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể được thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong các bên (không phải do lý do mặc định hoặc sự kiện chấm dứt khác).
 6. Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hóa có thể được thanh toán bằng vật chất với điều kiện là chúng được giao dịch trên thị trường được quy định hoặc/và MTF
 7. Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến hàng hóa có thể được thanh toán bằng vật chất, không được đề cập trong điểm 6 Phần III và không vì mục đích thương mại, có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, liên quan đến nhau, cho dù chúng được thanh toán và giải quyết thông qua các hệ thống thanh toán được công nhận hoặc phải tuân thủ các báo động số dư thông thường
 8. Các công cụ phái sinh để chuyển giao rủi ro tín dụng
 9. Hợp đồng tài chính cho giao dịch chênh lệch
 10. Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn lãi suất và các hợp đồng phái sinh khác liên quan đến biến khí hậu, giá vé, phụ cấp phát thải hoặc tỷ lệ lạm phát hoặc số liệu thống kê kinh tế chính thức khác phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc có thể được thanh toán bằng tiền mặt theo lựa chọn của một trong các bên (không phải do lý do mặc định hoặc điều khoản chấm dứt hợp đồng khác), cũng như bất kỳ hợp đồng phái sinh nào khác liên quan đến tài sản, quyền, nghĩa vụ, chỉ số và các biện pháp không được đề cập trong Phần này, có đặc điểm của các công cụ tài chính phái sinh khác, liên quan đến việc liệu chúng có được giao dịch trên thị trường được quy định hay MTF hay không, sẽ được giải quyết và thanh toán thông qua các hệ thống thanh toán được công nhận hoặc phải tuân thủ các báo động số dư thông thường

Công ty đã ký kết Thỏa thuận đại lý liên kết với QUAENTAS s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu Kft, Corinth Capital MEPE và Fors Magna S. L..

Giấy phép xuyên biên giới

Việc giao dịch chứa đựng rủi ro và toàn bộ khoản đầu tư của bạn có thể sẽ bị mất

Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.