WTI je politickým faktorom - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Je ťažké uveriť, že cena akejkoľvek komodity, nieto ropa, ktorá vždy patrila k najlikvidnejším aktívam, sa môže prepadnúť do negatívneho teritória. Ale presne to sa práve stalo s cenami ropy – konkrétne s májovým kontraktom americkej ľahkej ropy (WTI).

COVID-19 obmedzil bežnú prevádzku, snáď najviac od 2. Svetovej vojny uzavrel továrne a zamedzil ľuďom cestovať, uzamkol hranice štátov a miest, uzavrel obchody. Globálna ekonomika sa pod jeho tlakom zmenšuje.

Pandémie tiež znížila celosvetový dopyt po rope, odhadom o 29 miliónov barelov denne, z cca 100 miliónov pred rokom. OPEC a ďalší producenti súhlasili s tým, že zníži produkciu o 9,7 milióna barelov denne, čo je oveľa menej ako pokles dopytu, a na trhu tak zostal obrovský prebytok ropy a nie je tu nikto, DKO by túto komoditu chcel.

Skladovacia kapacita na pevnine sa rýchlo naplnila. Mnoho krajín dovážajúcich ropu skladovalo veľké množstvo ropy a využilo lacné ceny, ktorá nemusí trvať dlho k dozásobení.

Niektorí producenti ropy, ktorí dúfajú, že si udrží svoj podiel na trhu, sa rozhodli skladovať prebytočnú ropu na mori a prenajímajú si tankery za astronomické ceny. Hovořáí sa o tom, že platia za každý tanker viac ako 100 000 USD na deň. Včrchno toto počínanie je hnané zbožnou vierou, že sa cena ropy raz vráti späť.

Ako teda mohli skĺznuť ceny ropy West Texas Intermediate (WTI) do negatívneho teritória?

Začína to futures kontrakty na WTI, ktorá sa má dodať za niekoľko mesiacov za dnešný cenu. V pondelok stratila 6 USD za barel, čo prinieslo cenu na 11,66 USD, ale deň skončil na – $ 37, pretože držitelia budúcich zmlúv sa pokúsili svojich kontraktov zbaviť, než bude ropa skutočne dodaná, pretože chýbajú kapacity kde ju skladovať (tu je základ problému: rozdiel medzi špekulantmi, ktorí využívajú iba rozdielové zmluvy, teda špekulujú na vývoj cien a tými, ktorí využívajú futures s termínom fyzického dodania).

Je to však komplikovanejšie, pretože od WTI sa derivuje množstvo ďalších olejov; napríklad ropa z Alberty, primárne získaná z oilands (označovaná ako Western Select), sa zvyčajne predáva za 10 USD až 15 USD pod cenu WTI, pretože sa musí extrahovať z hlbokého skalnatého terénu. To sťažuje jej úpravu a musí byť tiež prepravená tisíce kilometrov do amerických rafinérií.

A tak sa ceny ropy z Alberty, ako vyplýva z logiky vyššie, stali záporné v tom zmysle, že referenčná cena je teraz nižšia ako náklady na výrobu, dopravu a skladovanie.

Nemožno očakávať, že tento stav bude trvať dlho. Výrobcovia môžu v krátkodobom horizonte akceptovať ceny nižšie ako ich variabilné náklady, ak sú schopní uhradiť časť nákladov, ktoré im vzniknú, aj keď dôjde k zastaveniu ťažby ropy (fisní náklady).

Postupom času prestane fungovať stále viac súprav (technicky bude niekoľko stále funkčných, aby nedošlo k zneužitiu) a bude vytvorená nová rovnováha medzi ponukou a dopytom za ceny, ktoré prevyšujú celkové priemerné náklady. To však nie je dobré ani pre Kanadu, ani pre Spojené štáty americké – možno dokonca povedať, že to nevyhovuje vôbec nikomu, ak najnižšie náklady na ttěžbu má SA okolo $ 8 – 9.

Implicitné škody pre producentov ropy sú generované ropnú vojnou medzi Ruskom a Saudskou Arábiou, pričom COVID-19 je ďalším negatívnym faktorom. Saudská-ruský spor v kombinácii s globálnou pandémiou sa však ukázal ako katastrofický pre Kanadu a mohol by mať podobný účinok na energetický priemysel USA.

Rusko a Saudská Arábia sú silne závislé na svojich príjmoch z ropy, aby udržali svoje ekonomiky v chode. Ekonomika Saudskej Arábie je samozrejme menej diverzifikovaná ako ruská, ale obe zdieľajú podobné paradigma, kde výnosy z ropy predstavujú veľmi vysoký podiel ich HDP (Saudská Arábia asi 50%, Rusko 38,9%), rozpočtov (Saudská Arábia) 87 percent a Rusko 68 percent) a vývoz (Saudská Arábia 90 percent a Rusko 59 percent.)

Je ťažké uveriť, že ktorákoľvek krajina môže dlhodobo existovať s cenami dominantného exportu limitne sa blížiaci nule. Rusko potrebuje cenu 60 USD za barel, aby vyrovnalo svoj vládne rozpočet, a ešte vyššiu cenu, aby vyrovnal svoj bežný účet, čo znamená vývoz tovaru a služieb mínus dovoz tovarov a služieb plus čisté krátkodobé kapitálové transfery.

Arabi tiež potrebujú oveľa vyššiu cenu ropy; Saudská Arábia, ktorá zostáva výrobcom ropy s najnižšími nákladmi na svete, môže generovať zisk, keď cena za barel presiahne 20 USD, a Rusko za cenu 40 USD.

Zisk, keď sú ceny vyššie ako náklady, však nestačí. Saudská Arábia potrebuje cenu 80 USD za barel, aby vyrovnal svoj rozpočet, realizovala svoje plány na diverzifikáciu svojej ekonomiky a udržala silne dotovanú ekonomiku. V rovnováhe je stabilita ako ruského, tak saudskoarabského politického systému a súčasných režimov.

Čím dlhšie pandémie COVID-19 vydrží, tým viac budú producenti ropy poškodzovaní. Teraz je ťažké povedať, ako vysoko ceny ropy porastú, akonáhle pandémie ustúpi. Pravdepodobne pôjdu vyššie, pretože budú eliminované marginálne producenti, ale nie v dlhom cykle. Používanie ropy a iných fosílnych palív už nie je v súlade s prevládajúcim trendom a spoločenským konsenzom, zatiaľ „ulica“, ale stále viac aj vlád – Európa je toho dôkazom, ktorý tlačí na marginalizácii fosílnych palív v dôsledku zhoršovania klímy a katastrofickým klimatickým výhľadom.

Okrem týchto faktorov je potrebné si uvedomiť, že elektorát súčasného prezidenta USA D. Trumpa tvorí silná ropná lobby. Tej určite vyhovuje „vyčistenie“ trhu, však Trump je závislý aj na lokálnych výrobcoch v rámci zachovania pracovných síl – multiplikácia strát, spôsobená uzavretím, alebo redukciou ropných polí môže byť vo voľbách rozhodujúce.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.