Informačný kanál menovej politiky (Nakamura a Steinsson 2018) je relatívne nová teória, ktorá môže potenciálne poskytnúť vysvetlenie pre doteraz nie celkom vysvetlená empirické zistenia, že produkcia sa zvyšuje po kontrakčnom menovo-politickom šoku. Podľa teórie informačných kanálov hospodárske subjekty, po neočakávanom oznámenia menovej politiky, revidujú svoje postoje nielen preto, že absorbujú informácie o súčasnej a budúcej menovej politike, ale aj preto, že započítavajú do svojich postojov nové informácie o hospodárskom výhľade. Stáva sa to preto, že centrálna banka komunikuje nielen budúcu menovú politiku, ale aj vďaka tomu, ako optimistická je ohľadom súčasného a budúceho stavu ekonomiky. Ak je sprísnenie menovej politiky centrálnej banky endogénnej reakciou na budúci stav ekonomiky, ktorý je pozitívnejší než trhy očakávali, môžu účastníci trhu aktualizovať svoje očakávania a predpokladať, že produkcia a inflácia by sa mohli skutočne zvýšiť. V takom prípade môžu byť reakcia na menovo-politický šok iracionálne, pretože došlo k nesprávnej interpretácii.

Strata informačného kanála menovej politiky FED.

V nedávnom článku (Hoesch et al. 2020) tvrdí, že sa tak stalo (na tomto mieste treba podotknúť, že tento stav nie je imanentné momentálne len FED, ale aj ďalšie veľké centrálne banky prestali transparentne reagovať, obdobne i ČNB).

Vyskú, ktor empiricky skúmame dôležitosť informačného kanála menovej politiky v priebehu času z dát vyvodzuje, že nedávne nestability v dátach môžu potenciálne maskovať zmiznutie informačného kanála, pokiaľ nie sú náležite zohľadnené. Stručne povedané, empirický vývoj informačného kanála, spätne testovaný v čase pomocou robustných metód testujúcich nestabilitu naznačuje, hoci to bolo z historického hľadiska jasne dôležité, že prítomnosť informačného kanála v posledných rokoch zmizla.

Kľúčovým predpokladom informačného kanála je, že centrálna banka má dostatočnú vedomosti o stave ekonomiky vo vzťahu k účastníkom trhu – to znamená, že má „informačnú výhodu“. V takomto prípade účastníci trhu aktualizujú svoje informácie o stave ekonomiky na základe nových informácií obsiahnutých v oznámeniach centrálnej banky. Dôležité teda je vedieť, ako dôležitý je „informačný kanál“, a či má Federálny rezervný systém skutočne „informačnú výhodu“ pri predpovedaní makroekonomických premenných nad rámec toho, čo je známe súkromným osobám – analytici privátnych subjektov na trhu, etc. Empirická dáta zohľadňujú „informačný kanál“, tak „informačnú výhodu“ pomocou metodík odolných voči nestabilitám, založených na teste racionality fluktuácie vyvinuté Rossim a Sekhposyanem (2016). Test poskytuje informácie o časovom vývoji prítomnosti informačného kanála a informačné výhode.

Graf 1 Rast HDP: Test fluktuácia informačné výhody

Poznámky: Plná modrá čiara označuje štatistiku fluktuácia t-testu odhadovanú v oknách (o veľkosti 60 štvrťrok) vystředěných okolo dáta na osi x. Test vyhodnocuje, či má centrálna banka informačnú výhodu oproti súkromnému sektoru pri predpovedaní rastu reálneho HDP o 1 štvrťrok dopredu. Test odmietne štatistické hodnoty testu mimo 5% kritickej hodnoty (červené prerušované čiary).

Graf 1 zobrazuje empirické zistenia o informačnej výhode. Fluktuačné test vyhodnocuje, či má centrálna banka informačnú výhodu v porovnaní so súkromným sektorom (ktorého prognózy sú uvedené v dátovom súbore ekonomického indikátora Blue Chip) pri predpovedaní rastu reálneho HDP o štvrťrok dopredu. Ak je štatistika testu (súvislá modrá čiara) mimo pásmo (prerušované červené čiary), existuje informačná výhoda, zatiaľ čo keď je štatistika testu vnútri pásma, informačné prevaha mizne. Je zrejmé, že informačné výhoda od roku 2005 zmizla. D’Agostino a Whelan (2008) podobne zistili pokles predvídateľnosti rastu výstupu vo vlatním šetrenia (koniec dátovej sady V2001); aktuálne výsledky však poukazujú na to, že predvídateľnosť na kratšom horizonte v poslednej dobe zmizla.

Graf 2 skúma informačný kanál rozdelením dát do dvoch čiastkových vzoriek, identifikovaných zmiznutím informačné výhody. Graf ukazuje reakciu tempa rastu priemyselnej výroby na kontrakčné šok menovej politiky, ktorý môže vyvolať 100 bpc zvýšenie jednoročnej sadzby. Pred rokom 2004 sa produkcia zvyšuje po kontrakčnom šoku v menovej politike à la Gertler a Karadi (2015), pokiaľ sa nepoužije informačné meracie šok menovej politiky, ktorý navrhli Miranda-Agrippina a Ricco (2018). Na druhej strane produkcia klesá po roku 2004 bez ohľadu na to, či sa používa štandardný šok menovej politiky alebo šok založený na informáciách.

Graf 2 Informačne robustný analýza: 1979-2003 a 2004-2014

Poznámky: Reakcia na šoky menovej politiky v dvoch čiastkových vzorcoch: 1/1 / 1979-12 / 31/2003 (ľavý panel) a 1/1/2004/31/12/2014 (pravý panel). Dáta sú získané na základe rôznych identifikačných predpokladov: Modrá prerušovaná čiara označuje priemerné mesačné prekvapenie trhu Gertler a Karadi (2015) a červená pevná čiara označuje informačno robustný šok Miranda-Agrippina a Ricco (2018). Šok je normalizovaný tak, aby zvšil jednoru
Odoslať spätnú väzbu
História
Uložené
Komunita

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.