Relatívne uvoľnenie medzinárodného napätia v „Zálive“ a zníženie rizika eskalácie obchodnej vojny medzi USA a Čínou predstavuje podporu pre exportné ázijské meny, akými sú juhokórejský won (KRW) alebo taiwanský dolár (TWD).

Uvoľnenie napätia medzi USA a Iránom nielen podľa analytikov z Reuters poll, Bloomberg či Tradecentrum povedie v najbližších týždňoch k zvýšenému záujmu investorov o rizikové aktíva. Tento vývoj bude pozitívne resultovať v záujem o ázijské meny rozvíjajúcich sa ekonomík, najmä o indickú rupiu (INR) a juhokórejský won (KRW).

Vývoz polovodičov v Južnej Kórei v decembri však spomalil  nižším tempom, než sa čakalo, kým dovoz polovodičov na Taiwan vzrástol už druhý mesiac. Začiatkom novembra 2019 generálny riaditeľ spoločnosti ASML Peter Wennink na konferencii v Barcelone povedal, že v roku 2020 vidia silný dopyt zo strany výrobcov logických obvodov čipov.

ASML Holding NV je popredným výrobcom polovodičových čipových zariadení. Vývoz polovodičov v Južnej Kórei v decembri klesol medziročne o 17,7% po tom, čo v predchádzajúcom mesiaci zníženie dosiahlo -30,8%. Z hľadiska objemu však vzrástli v decembri zámorské dodávky polovodičov voči rovnakému obdobiu minulého roka o 7,9%.

Taiwanský dovoz polovodičových zariadení vzrástol v novembri a decembri podľa oficiálnych údajov o 156,4%, respektíve 158,6%. Okrem toho sa v posledných mesiacoch stabilizuje a zlepšuje vývoz Južnej Kórey a Taiwanu do pevninskej Číny spolu s rastúcou priemyselnou výrobou.

Z hľadiska postoja hlavných centrálnych bánk (FED, ECB) a ich skôr holubičej rétoriky z poslednej doby sú prvé známky oživenia globálneho obchodu dobrou správou podporujúcou meny založené na exporte, ako sú práve KRW a TWD. Tomu nahráva aj zmiernenie obchodného napätia medzi USA a Čínou.

Americký prezident Donald Trump rovnako ako predstavitelia Iránu dávajú medzi riadkami signál, že nechcú vojensky ďalej situáciu eskalovať. Uvoľnenie napätia na Strednom Východe a čiastočné riešenie americko-čínskeho obchodného sporu by tak mohlo okrem spomínaných ázijských mien výrazne podporiť akciové trhy pre tohtoročný prvý polrok. Výhľad na druhú polovicu roka do istej miery závisí od vývoja amerických prezidentských volieb, štýlu kampane a pravdepodobnosti, že D. Trump obháji svoj mandát. Popri tom stále zostáva možnosť neúspechu Brexitu a ciel medzi EZ a USA, rovnako ako finalizovaný US-Sino dohody, resp. jej druhej fázy.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.