Osobný účet

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby nám klient doručil doklady pre overenie jeho identity a bydliska.

 

OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov:

 • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ riadky dobre viditeľné)
 • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ riadky dobre viditeľné)
 • Vodičský preukaz – obojstranne

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Dátum exspirácie, musí byť platný
 • Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

 

OVERENIE BYDLISKA KLIENTA

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje. Nemusí sa zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam, kde platí klient elektriku sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

 • Účet alebo faktúra za verejné služby: elektrika, plyn, voda, smeti
 • Faktúra za internet
 • Faktúra za pevnú linku
 • Výpis (bankový alebo kreditnej karty)
 • Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom
 • Štátne potvrdenie bydliska
 • Hypotekárny úver
 • Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Dátum (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov)

 

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

 • Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)
 • Faktúra za mobilné služby
 • Ručne písané dokumenty

Firemný účet

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

 • Číslo spoločnosti v registri
 • Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)
 • Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti
 • Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti
 • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
 • Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu
 • Zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť
 • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

 

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE

 • Výpis z obchodného registra
 • Zakladateľská listina
 • Stanovy
 • Spoločenská zmluva
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)

V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca konečných vlastníkov, je potrebná:

 • Kópia zmluvy a zastupovaní
 • POI a POR nasledovných osôb:
  • Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
  • Koneční vlastníci
  • Zástupca vlastníkov
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.