Míľniky v emisii BTC - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Bitcoin, ktorý je prvá a vedúca kryptomena, pokiaľ ide o objem obchodovania a trhovú kapitalizáciu, prešiel 11. Mája 2020, bez významnejšieho povšimnutia médií a verejnosti tretím „rozdelením“. K adaptácii kľúčových paradigiem, alebo lepšie povedané podmienok a spôsobu, akým kryptomena funguje, sa tento jav odohral v minulosti iba dvakrát a vo všeobecnosti mžožno povedať, že nastáva približne každé štyri roky.

Z technického pohľadu je Bitcoin (BTC) digitálna, necentralizovaná mena, ktorá využíva technológiu blockchain na ukladanie a zaznamenávanie všetkých transakcií. Napriek tomu, že blockchain patrí v posledných rokoch k dobrému tónu vo všetkých segmentoch ľudského konania, ako nástroj je úplne nevýkonný a neefektívny; spôsob trackovania jednotlivých krokov, akési vytváranie centrálnej, od istého bodu neotvorenej manipulácie, pamäte entity (pre skreslenie „účtovníctva“ BTC by bolo potrebné toľko výpočtovej kapacity, že veľmi pravdepodobne v súčasnosti neexistuje zoskupenie, ktoré by touto silou disponovalo).

Tento unikátny systém bol prvýkrát popísaný v bielej knihe publikovanej online v roku 2008 mystickou osobou (alebo skupinou ľudí) zvanou Satoshi Nakamoto. Unikátne rysy Bitcoinu v porovnaní s fiat menami, ako sú doláre alebo libry, spočívajú vo vyššie uvedenej decentralizácii, teda neexistencie autority (emisnej, regulačnej) a každý člen siete má rovnakú silu. Táto decentralizovaná sieť je úplne transparentná a všetky transakcie možno čítať na blockchaine – existuje teda akási účtovná kniha, ktorá nemenným spôsobom zaznamenáva všetky udalosti. V tomto prípade je táto unikátnosť vykúpená nesmiernymi transakčnými nákladmi a zrejmú neflexibiliitu meny ako takej (je iluzórne domnievať sa, že by kedy BTC mohol slúžiť ku každodenným transakciám, pretože súčasná výpočtová sila toho nie je schopná a energetické a ďalšie náklady by boli iracionálne). Blockchain tak nielenže ukladá jednotlivé pohyby, ale súčasne ponecháva v anonymite vlastníkov –  príjemcov kryptomeny.

Tieto unikátne podmienky sú imanentné, sú vytvárané, a to ako na strane pomyselnej algoritmicky determinovanej peňažnej zásoby, tak na strane validačných a transakčných ťažiarov Bitcoinu, ktorí prispievajú výpočtovou kapacitou k zabezpečeniu siete a tiež spracovávajú transakcie v sieti riešením zložitých matematických hádaniek pomocou výpočtovej sily. Títo administrátori procesov sú odmenení za svoju prácu pri spracovaní transakcií na blockchaine práve Bitcoinom; to je vopred definovaný proces „supply money“, ktorý vytvára peňažnú zásobu do vopred definovaným postupom a to je deflačná, alebo stabilizačná vlastnosť Bitcoinu, ktorú iná fiat mena nemôže nikdy získať). Nakamoto do kódu vtelil axióma, že celkový počet Bitcoinov, ktorý kedy bude uvoľnený, bude v objeme 21 miliónov. Míľnik 11. Mája 2020 sa deklaroval na 18,38 miliónoch.

Prvá transakcia zaznamenaná na BTC blockchane sa odohrala 3. januára 2009, kedy Nakamoto generoval 50 Bitcoinov. V bielej knihe Nakamoto uviedol, že po každých 210 000 blokoch bude odmena pre ťažiarov polovičná. Prvé delenie sa teda uskutočnilo 28. novembra 2012, kedy bola odmena znížená z 50 Bitcoinov na 25 Bitcoinov. Druhé polenie bolo 9. júla 2016 a odmena bola znížená z 25 Bitcoinov na 12,5 Bitcoina a tretie, zatiaľ posledné delenie prebehlo práve 11. mája 2020. Ľudia ťažiaci Bitcoin aktuálne dostávajú 6,25 Bitcoinu. Napriek tomu, že neexistuje úplne jasná a uspokojivá odpoveď prečo k tomuto javu dochádza, väčšina ľudí z oblasti kryptomien sa zhoduje približne na podobnom vysvetlení, totiž na výnosoch z rozsahu; pôvodné motivačná odmena, ktorá bola súčasne svojím spôsobom marketingovým nástrojom, sa znižuje s počtom BTC a jeho rozšírením a pravdepodobnosťou rastu jeho ceny. Táto jasná a logická úvaha však nutne naráža na dynamiku valuácie BTC, ktorá vyvoláva opačný efekt, totiž odloženú spotrebu a presunutie BTC do spektra silne volatilných a špekulatívnych nástrojov, než do kategórie transakčného výmenného nástroja.

Zjavnými dôsledkami takto obývateľnej logickej schémy je, že množstvo novo ťažených Bitcoinov (na dennej báze klesá z približne 1 800 na 900 Bitcoinov) a tým aj denný príjem baníkov sa zníži o polovicu. Toto zníženie miery tvorby Bitcoinu, u fiat mien sa jedná o regulácii peňažnej dodávky prostredníctvom menových agregátov) vytvára tlak na strane ponuky, jej reštrikcie, a toto obmedzenie by teoreticky malo viesť k zvýšeniu ceny Bitcoinu. Eliminácia odmien pre administrátorov siete má tiež aspekt zvyšovania efektívnosti na jednotku; menej efektívne, alebo inak povedané výkonní ťažiari za znižujúcich sa výnosových podmienok nebudú schopní dosiahnuť BEP a odídu z trhu. Pokiaľ kumulovaný výkon pod BEP, ktorý ekonomicky tento proces nezvládne, neohrozí výpočtový výkon a stabilitu blockchainu, bude tento proces svojím spôsobom ozdravný. Je tu však riziko podstatného poklesu výpočtovej sily blockchainu BTC.

Z pohľadu meny ako takej nie sú dôležité špekulácie o býčom trhu, pozri vyššie popísaný efekt znižovania ponukovej strany, napriek tomu však možno vysledovať isté utiahnutie trhu a dynamiku vývoja cien práve v období po znižovaní odmien za ťažbu, teda zníženie.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.