Konsekvencie prepadov spôsobených koronvírusovou krízou nepochybne spôsobí prepad globalizácie - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Prvé štyri mesiace tohto roka priniesli desaťročí nevídané udalosti. Zasiahnutie finančných trhov novým typom koronavírusy v okamihu, keď sa čiastočne zotavili z hrozby globálnej obchodnej vojny, vyvolané diskrepancie platobnej bilancie USA.
Z Číny v ten moment prišla ďalšia rana, nie podobe ciel, alebo sankcií voči firmám, ale ako chrípke blízky vírus, ktorý dostal názov COVID-19. Podľa The Economist sa jedná o 50-násobné virulentnejšej formu, než sú vírusy chrípky a desaťkrát smrtelnější. Táto špecifiká by však sama o sebe sotva mohla vyvolať disrupcia rozmerov, ktoré sme zažili.

Expanzia vírusu nutne spôsobujúce výpadok na strane ponuky, vplyvom uzatvorenie tovární a obmedzením služieb, nasledovalo uzatvorenie hraníc a obmedzenie pohybu v mnohých miestach po celom svete. Účet za tento výpadok bude gigantický, avšak v aj v týchto pomeroch mohlo dôjsť k rýchlej, aspoň čiastočné stabilizáciu. Ďalším, aktuálnym faktorom je včerajší prepad májového kontraktu americkej ľahkej ropy na nulu, respektíve do záporných hodnôt, keď prelomila niekoľko dekád trvajúcu dno okolo 10 dolárov za barel.

Pre mnoho ľudí nevídaná udalosť, ktorá, takéto stanovisko rozvinulo do dôsledkov, je ďaleko desivejšie, než účet za globálne škody COVID-19. Úplné zrútenie na strane dopytu v prípade jedného z najlikvidnejších aktív vyvoláva na trhoch otázky a najmä potom obavu z ďalšieho vývoja. Americké firmy, ktoré neboli schopné uhrádzať svoje fixné náklady už okolo úrovní 20 dolárov za barel teraz hľadajú úspory kde sa dá a možno očakávať, že táto cenová hladina je pre nich likvidačné. Ropná lobby je pritom jednou z najvýznamnejších podporovateľov amerického prezidenta D. Trumpa, čo naberá na význame práve v tomto volebnom roku.

Donald Trump mohol byť na konci 2019 spokojný – parciálny dohoda s Čínou a odloženie fázy 2 až po voľbách mu poskytovala, nie istú, ale dostatočne pevnú pôdu pre jeho znovuzvolenie. Rast trhov, akcelerácia, kedy hlavné akciové indexy niekoľkokrát týždenne dosahovali all time high, nízka nezamestnanosť a silná ekonomika v celkovom pohľade mu istili chrbát.

Ako analytik spoločnosti Tradecentrum uviedol vyššie, ekonomický otras, dokonca možno ani tretí ropná kríza nie sú však tým hlavným, čo trhy aktuálne ľaká. Konzekvencie prepadov spôsobených COVID-19 a aktuálnu ropnou krízou nepochybne vyvolá spoločenské zmeny, alebo minimálne silný tlak po nich.

Na konci roka 2020 a začiatku 2021 očakávame, v dôsledku sociálnych väzieb, pracovných väzieb, nárastu izolacionizmu tzv. Baby boom, nie celkom nepodobný výpadkom prúdu vo veľkých ľudnatých aglomeráciách. Súčasne s tým zdravotné, resp. epidemiologická kríza vyvolá zmeny paradigmy, posun k non-utilitarizmu, resp. jeho ďalšie upevnenie ako svetonázoru. Tento vývoj, podľa nášho súdu ďalej podčiarkne ekonomická kríza, alebo inak povedané recesie, ktorá je zrejme nevyhnutná a v kombinácii s posilneným tlakom zo strany ekologických aktivistov vyvolá, spolu so spoločenským tlakom, dopyt po zmenách.

Aktuálne, čo je nediskutovatelné, sme v post faktické bubline; tento odklon od tvrdých dát k tzv. soft dátam, alebo inak povedané, od na dátach postavených hypotézach k verbálnym eskapádám, k mýtom a smyšlenkám, ktoré sa virálny šíria internetom bude ďalej pokračovať.

Tlak na zmenu, posilnený diskurz, ktorý je vlastný napríklad titulom ako je „Ekonómia dobra a zla“ bude mať odraz v zmenách spoločenských parametrov. Posun spoločnosti ako celku ďalej doľava, opätovné testovanie limitácie rastu, respektíve názorové prúdy, ktoré už desaťročia upozorňujú na matematickú nemožnosť nekonečné expanzie, prídu opäť do módy a zrejme sa posunú z kaviarní na politicky vplyvné miesta.

Rozpad supply chaos a zvýšený nacionalizmus bude podporovať domácich producentov a ďalej rozdrobí koncept globalizácie, ktorý našiel najzdatnejšieho protivníka v D. Trumpovi. Očakávame zvýšený národnej izolacionizmus, totálnu deštrukciu v cestovnom ruchu a odpor v cieľových destináciách k cudzincom, bez ohľadu na ekonomické straty (taký koncept treba silne vyvinutý na Korzike).

Strata kompetitívnych výhod povedie k spomaleniu celkového rastu, čo je dôsledok frakcionácie. Zelená politika sa dostane k slovu viac ako kedykoľvek predtým, najmä v krajinách, ktoré sú dostatočne rozvinuté, ale paradoxne vývoj a výskum v tejto oblasti bude nižšia a menej efektívne. U rozvíjajúcich sa ekonomík čakáme posun späť k masovo industriálnej produkcii, bez výraznej pridanej hodnoty, bez výskumu a vývoja.

V našom výhľade pracujeme aj s možnosťou zmeny politických praktík, konkrétne zmenou dĺžky volebných období smerom k ich predĺženie na 6, alebo 8 rokov. Vyšší podiel priamo volených zástupcov aj tam, kde to doteraz nebolo zvykom. Výrazné štátne vstupy do privátnej sféry vplyvom sanácie strategických firiem.

Zmena sa dotkne štruktúry školstva, dôjde k výraznému posunuv obchodnej oblasti, smerom k národným produktom, automobilky zrejme presunú ťažisko smerom k lacnejšie strednej triede a výrazne zníži financovanie výskumu a rozvoja alternatívnych zdrojov.

Kumulácia udalostí posledných týždňov vylučuje možnosť, že by sa zásadne n

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.