Impakt kolapsu ceny ropy na High Yield Bond Market - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Impakt kolapsu ceny ropy na High Yield Bond Market

Brent vstúpil do medvedieho trhu, pretože ceny v posledných troch mesiacoch klesli viac ako 40 $ za barel a pohybujú sa pod hladinou30 $. Počiatočné obavy z pandémie COVID-19 spôsobili najväčší týždenný pokles ropy Brent od januára 2016, keď cena klesla o 13,6% v priebehu týždňa od 28. februára.
Sell ​​- off zintenzívnil, keď OPEC + uzavrel svoj meeting 6. marca, bez toho aby došlo k dohode na ďalšom znížení dodávok ropnej produkcie. Ako výsledok nezhody kartelu s krajinami mimo kartel Brent utrpel svoj najväčší jednodňový pokles od roku 199, keď klesol o 24,1% ($ 10,9 / barel).
Akcie olejových firiem, vrátane Exxon, Chevon, BP, ENI, a Total ohlásili downgrade Q1 EPS odhadov a všetky zainteresované firmy očakávajú prepad ziskov aj v ďalšom štvrťroku. Z tejto skupiny má Exxon v súčasnosti najväčší negatívny predikciu na úrovni -18.0% (negatívne prekvapenie).
Vplyv na trh dlhopisov s vysokým výnosom
Vplyv ďalšieho poklesu cien ropy je možné ľahko odhadnúť a pochopiť z vývoja na akciovom trhu. Avšak, je rovnako dôležité vnímať vplyv poklesu cien ropy na dlhopisový trh. Spoločnosti, ktoré neplnia dlhové záväzky alebo čelia bankrotu, budú mať priamy vplyv na vývoj akciového trhu.
BAML US High Yield Index sleduje americkej spoločností, ktoré vydávajú dlhové cenné papiere s vysokým výnosom. Index obsahuje viac ako 900 firiem a takmer 2,000 dlhopisov, a poskytuje ucelený pohľad na US high Scheldt market. Dôležitou otázkou je, aký podiel v indexe zaberá energetický sektor. Je to 11,7%. Pre porovnanie, energetický sektor má približné 2,8% váhu v S & P 500.
Tak veľké rozdiely v expozícii jasne naznačujú význam cien ropy na dlhopisový trh. Pri pohľade na profil splatnosti dlhopisov v High Yield Bond Indexu bude mať zásadný význam schopnosť energetického sektora zabezpečiť dlhovú službu v blízkom období. Približne 100,6 $ miliárd z dlhu energetického sektora je splatná počas nasledujúcich piatich rokov, ako je uvedené v grafe 1. To je ekvivalent 58% z celkovej hodnoty dlhov v rámci energetického sektora, čo je 174,5 $ miliárd.
Graf 1: Harmonogram splatnosti energetických dlhopisov

Tabuľka 1 zdôrazňuje hodnotenie väzieb profilu High Yield Indexu, čo je ďalším ukazovateľom zvýrazňujúcim zraniteľnosť energetickej oblasti. Zdá sa, že energetický dlh je sústredený na dlhopisy s nižším hodnotením, najmä v kategóriách BB3, B1, CCC1 a CCC3. Celkom 52,3% z energetického dlhu má väzby v týchto ratingových kategóriách v porovnaní so 37,2% z celého indexu (bez energií).
Tabuľka 1: Profil dlhopisov energetického sektora

Súhrnný Credit Rating
Kombinované úverové riziko modelu je multi – ukazatelový prístup k predpovedanie úverového rizika, ktorá spája samotné úverové modely: SmartRatios model, Štrukturálne model a Text Mining model.
SmartRatios Model obsahuje finančné ukazovatele, vrátane rentability, zadlženosti, pokrytie, likvidity, rast a stabilitu na posúdenie danej spoločnosti kreditového stavu a finančné zdravie.
Pri pohľade na mikro a malé americkej firmy energetického priemyslu má SmartRatios Implicitná rating B +, čo je nižšia ako investičný stupeň. Tiež má jeden z k najnižších kombinovanývh kreditnívh Rank skóre medzi všetkými sektormi s oblasti percentilu 16 .. Predĺženie negatívneho vývoja cien ropy bude pravdepodobne poškodzovať malé prieskumné a výrobné podniky, ktoré sú vysoko zadlžené, prípadne rýdzo obchodné. Ďalší tlak na ropné spoločnosti bude pretrvávať, pokiaľ bude hodnotenie dlhopisov kreditnými ratingovými agentúrami ďalej znížené.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.