Čínska centrálna banka lavíruje na ostrie noža; musí udržať monetárnu politiku v prijateľných hraniciach, súčasne však musí vyhladzovať výpadky trhu dodatočnou likviditou.
Čínska centrálna banka (PBoC) bude tento rok stáť pred výzvou; musí praktizovať racionálne obozretnú menovú politiku, ale s výraznou flexibilitou, pretože vnútroštátne, aj medzinárodné situácie vyžadujú zabezpečenie primeranej likvidity na čínskom trhu. Je zrejmé, že veľmi problematický čínsky finančný sektor prejde záťažovou skúškou, a to bez ohľadu na to, ak je hlavným akcionárom štát, alebo privátne subjekty.

Čína prisľúbila viac fiškálnych stimulov, aby podnietila hospodársky rast uprostred ohnísk COVID-19. Bloomberg v pondelok informoval, že minister financií Liu Kun v nedeľu napísal článok pre Qiushi (prestížny magazín vládnucej strany), v ktorom deklaroval ochotu a schopnosť fiškálnych aj legislatívnych stimulov pre sektory zasiahnuté a postihnuté dopadom COVID-19

Čínska centrálna banka v pondelok umiestnila na trh likviditu vo výške 200 mld. CNY (28,6 mld. USD) prostredníctvom jednoročnej operácie strednodobých pôžičiek (MLF) a likviditu vo výške 100 miliárd CNY (14,3 mld. USD) prostredníctvom sedemdňových reverzných repo operácií. PBoC súčasne znížila jednoročnú sadzbu MLF o 10 bp na 3,15 percenta z 3,25 percenta v predchádzajúcej operácii 15. januára, zatiaľ čo úrokovú sadzbu na 7 denný reverzné repo operáciách ponechala nezmenenú na 2,40 percenta, pretože túto sadzbu znížila z 2,50 percenta 3. februára.

Výzvou pre čínsku vládu je dichotómia, kedy na jednej strane musí, minimálne na deklaratórny úrovni, udržať ľudí v bezpečí, čo de facto znamená v separácii ich bytov, na druhej strane tiež musí zabezpečiť beh a obnovenie kľúčových odvetví ekonomiky a produkcie. Štátne podniky sa postupne vracajú k plnej produkcii, aspoň v regiónoch, ktoré nie sú vírusovou nákazou zasiahnuté tak výrazne. Avšak škody, ktoré nemožno zvrátiť, či už ide o nútenej uzavretie tovární, alebo zákaz letov, či exportu tovaru a služieb sa výrazne podpíšu na čínske, ale nielen, ekonomike a jej raste.

Čína deklarovala svoje pevné presvedčenie, že do apríla dostane pod kontrolu ohnisko koronavírusy. Tlačová agentúra Xinhua v pondelok popoludní informovala, že Čína zvažuje odloženie výročných zasadnutí NPC a CPPCC, ktoré sa začnú 3. marca a 5. marca, v súvislosti s obavami týkajúcimi sa zdravotných rizík.

Už skôr však noviny SCMP informovali, že Čína a Japonsko sa v sobotu dohodli na pokračovaní príprav na štátnu návštevu čínskeho prezidenta Xi Jinping, ktorá by mala prebehnúť v apríli. Podľa denníka SCMP v Hongkongu odcestuje Yang Jiechi, najvyšší čínsky predstaviteľ zahraničnej politiky, do Japonska koncom tohto mesiaca, aby vypracoval načasovanie cesty Xi.

Analytici očakávajú, že čínska centrálna banka vo štvrtok 20. februára znova zníži jednoročnej výpožičná sadzby (LPR) o 10bp.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.