Licencje i regulacje

T.C. TRADE CENTRUM (w dalszej części TradeCentrum) jest zarejestrowanym znakiem towarowym Goldenburg Group Limited, cypryjskiej firmy inwestycyjnej (CIF) nadzorowanej i regulowanej przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) z Licencją CIF numer 242/14.

Posiadamy licencję na prowadzenie usług inwestycyjnych i pomocniczych związaych z instrumentami finansowymi, co zostało opisane tu: link. Licencję CySEC można znaleźć tutaj.

Wszystkie informacje przedtransakcyjne znajdują się tutaj.

Prosze tutaj odnalezc raport dotyczacy wymogow regulacji prawnych.

Firma zawarła umowę z Agentem QUAENTAS s.r.o., LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft і Corinth Capital MEPE.

Licencje międzynarodowe

Kraje

Instytucja regulująca

Austria

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Bułgaria

Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)

Chorwacja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)

Czechy

Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)

Dania

Finanstilsynet (Danish FSA)

Estonia

Finantsinspektsioon (FSA)

Finlandia

Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)

Niemcy

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)

Grecja

Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)

Węgry

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Włochy

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Islandia

Fjármálaeftirlitið (FME)

Irlandia

Central Bank of Ireland

Łotwa

Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)

Lichtenstein

Finanzmarktauf sicht (FMA)

Litwa

Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania

Luksemburg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malta

Malta Financial Services Authority (MFSA)

Holandia

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

Norwegia

Finanstilsynet

Polska

Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)

Portugalia

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Rumunia

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Słowacja

Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)

Słowenia

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Hiszpania

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Szwecja

Finansinspektionen (FI)

Wielka Brytania

Financial Conduct Authority (FCA)

Spekulacje giełdowe są ryzykowne i możesz stracić całą inwestycję