Informační kanál měnové politiky (Nakamura a Steinsson 2018) je relativně nová teorie, která může potenciálně poskytnout vysvětlení pro doposud ne zcela vysvětlená empirická zjištění, že produkce se zvyšuje po kontrakčním měnově-politickém šoku. Podle teorie informačních kanálů hospodářské subjekty, po neočekávaném oznámení měnové politiky, revidují své postoje nejen proto, že absorbují informace o současné a budoucí měnové politice, ale také proto, že započítávají do svých postojů nové informace o hospodářském výhledu. Stává se to proto, že centrální banka komunikuje nejen budoucí měnovou politiku, ale také díky tomu, jak optimistická je ohledně současného a budoucího stavu ekonomiky. Pokud je zpřísnění měnové politiky centrální banky endogenní reakcí na budoucí stav ekonomiky, který je pozitivnější než trhy očekávaly, mohou účastníci trhu aktualizovat svá očekávání a předpokládat, že produkce a inflace by se mohly skutečně zvýšit. V takovém případě mohou být reakce na měnově-politický šok iracionální, protože došlo k nesprávné interpretaci.

Ztráta informačního kanálu měnové politiky FED.

V nedávném článku (Hoesch et al. 2020) tvrdí, že se tak stalo (na tomto místě nutno podotknout, že tento stav není imanentní aktuálně pouze FED, ale i další velké centrální banky přestaly transparentně reagovat, obdobně i ČNB).

Výzku, kter empiricky zkoumáme důležitost informačního kanálu měnové politiky v průběhu času z dat vyvozuje, že nedávné nestability v datech mohou potenciálně maskovat zmizení informačního kanálu, pokud nejsou náležitě zohledněny. Stručně řečeno, empirický vývoj informačního kanálu, zpětně testovaný v čase pomocí robustních metod testujících nestabilitu naznačuje, ačkoli to bylo z historického hlediska jasně důležité, že přítomnost informačního kanálu v posledních letech zmizela.

Klíčovým předpokladem informačního kanálu je, že centrální banka má dostatečnou znalosti o stavu ekonomiky ve vztahu k účastníkům trhu – to znamená, že má „informační výhodu“. V takovém případě účastníci trhu aktualizují své informace o stavu ekonomiky na základě nových informací obsažených v oznámeních centrální banky. Důležité tedy je vědět, jak důležitý je „informační kanál“, a zda má Federální rezervní systém skutečně „informační výhodu“ při předpovídání makroekonomických proměnných nad rámec toho, co je známo soukromým osobám – analytici privátních subjektů na trhu, etc. Empiricka data zohledňují „informační kanál“, tak „informační výhodu“ pomocí metodik odolných vůči nestabilitám, založených na testu racionality fluktuace vyvinuté Rossim a Sekhposyanem (2016). Test poskytuje informace o časovém vývoji přítomnosti informačního kanálu a informační výhodě.

Graf 1 Růst HDP: Test fluktuace informační výhody

Poznámky: Plná modrá čára označuje statistiku fluktuace t-testu odhadovanou v oknech (o velikosti 60 čtvrtletí) vystředěných kolem data na ose x. Test vyhodnocuje, zda má centrální banka informační výhodu oproti soukromému sektoru při předpovídání růstu reálného HDP o 1 čtvrtletí dopředu. Test odmítne statistické hodnoty testu mimo 5% kritické hodnoty (červené přerušované čáry).

Graf 1 zobrazuje empirická zjištění o informační výhodě. Fluktuační test vyhodnocuje, zda má centrální banka informační výhodu ve srovnání se soukromým sektorem (jehož prognózy jsou uvedeny v datovém souboru ekonomického indikátoru Blue Chip) při předpovídání růstu reálného HDP o čtvrtletí dopředu. Pokud je statistika testu (souvislá modrá čára) mimo pásmo (přerušované červené čáry), existuje informační výhoda, zatímco když je statistika testu uvnitř pásma, informační převaha mizí. Je zřejmé, že informační výhoda od roku 2005 zmizela. D’Agostino a Whelan (2008) podobně zjistili pokles předvídatelnosti růstu výstupu ve vlatním šetření (konec datové sady v2001); aktuální výsledky však poukazují na to, že předvídatelnost na kratším horizontu v poslední době zmizela.

Graf 2 zkoumá informační kanál rozdělením dat do dvou dílčích vzorků, identifikovaných zmizením informační výhody. Graf ukazuje reakci tempa růstu průmyslové výroby na kontrakční šok měnové politiky, který může vyvolat 100 bpc zvýšení jednoroční sazby. Před rokem 2004 se produkce zvyšuje po kontrakčním šoku v měnové politice à la Gertler a Karadi (2015), pokud se nepoužije informační měřící šok měnové politiky, který navrhli Miranda-Agrippino a Ricco (2018). Na druhé straně produkce klesá po roce 2004 bez ohledu na to, zda se používá standardní šok měnové politiky nebo šok založený na informacích.

Graf 2 Informačně robustní analýza: 1979-2003 a 2004-2014

Poznámky: Reakce na šoky měnové politiky ve dvou dílčích vzorcích: 1/1 / 1979-12 / 31/2003 (levý panel) a 1/1/2004/31/12/2014 (pravý panel). Data jsou získány na základě různých identifikačních předpokladů: Modrá přerušovaná čára označuje průměrné měsíční překvapení trhu Gertler a Karadi (2015) a červená pevná čára označuje informačně robustní šok Miranda-Agrippino a Ricco (2018). Šok je normalizován tak, aby zvšil jednoroční sazbu o 100 bazických bodů. Reakce se odhadují podle místních projekcí. Stínované oblasti jsou 90% pásma spolehlivosti založená na standardních chybách.

Data ukazují, že zánik informační výhody souvisí se zlepšenými komunikačními strategiemi prováděnými Federálním rezervním systémem. Veřejnost má od února 1993 přístup k zápisu do Federálního výboru pro volný trh (FOMC), přičemž zpoždění ve zveřejňování zápisu se od prosince 2004 zkracuje (aktuálně 30 dnů). Federální rezervní systém dále vydává prohlášení FOMC od února 1994. Na druhé straně se pokles krátkodobé informační výhody od roku 2004 odráží snížením informační výhody v krátkodobé úrokové sazbě (jedno až čtyři čtvrtletí). Ta je spojena s výslovným zavedením dopředného vedení měnové politiky v době, kdy Fed začal sdělovat svá očekávání ohledně svých vlastních politických rozhodnutí.

Tyto vzkumy relultují v konstatování, že trh dokáže v takovémto případě lépe odhadnout vývoj ekonomiky a je s předstihem připraven na kroky FEDu, které dopředu anticipuje.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.