Vnitřní dluh USA na sociálních účtech na úrovni municipalit a půjček na studium. - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Podle nedávné analýzy 75 nejlidnatějších měst ve Spojených státech, 63 z nich nemůže platit své závazky a celková výše nezaplaceného dluhu mezi nimi je téměř 330 miliard dolarů. Většina dluhu je způsobena důchodovými dávkami, jako jsou náklady na důchod a zdravotní péči (zde situace silně připomíná blízkou budoucnost České republiky, pokud nedojde k restrukturalizaci sociálního systému a výrazné změně participace). To znamená, že ti, kteří jsou závislí na těchto transférech, jsou blízcí situace, kdy se svých dávek nedočkají.
„V letošním roce činily dluhy penzí 189,1 miliardy dolarů a ostatní příspěvky po skončení pracovního poměru (OPEB) – především prostředky v důchodovém pojištění – činily 139,2 miliardy dolarů,“ uvádí třetí roční zpráva „Finančního stavu měst“, podle chicagské organizace Pravda v účetnictví (Truth in Accounting -TIA). TIA je nezisková, politicky nezávislá organizace složená z obchodních, komunitních a akademických členů, kteří se zajímají o zlepšení vládního finančního výkaznictví.
„Mnoho státních a místních samospráv není v dobrém stavu navzdory hospodářskému a finančnímu oživení trhu od roku 2009,“ napsal na serveru Watchdog.org Bill Bergman, ředitel výzkumu TIA.
Top 5 měst v nejhorším finančním stavu jsou New York City, Chicago, Philadelphia, Honolulu a San Francisco. Tato města, kromě Dallasu, Oaklandu a Portlandu, obdržely všechny ratingy „F“. Například v New Yorku bylo vyčleněno pouze 4,7 miliardy dolarů na financování příslibů dávek důchodové péče ve výši 100,6 miliardy dolarů. V Philadelphii by každý daňový poplatník musel zaplatit 27.900 dolarů na pokrytí dluhu města. V San Francisku by to znamenalo 22,600 dolarů na daňového poplatníka.
Do konce rozpočtového roku 2017, 63 měst nemělo dost peněz na zaplacení všech svých účtů, uvádí zpráva, což znamená, že dluhy převažují nad příjmy. Za účelem vyvážení rozpočtů, uvedla TIA, zvolení úředníci „nezahrnovali skutečné náklady vlády do rozpočtových kalkulací a posunuli náklady na budoucí daňové poplatníky.“
Jednoduše řečeno: Děti byly a jsou prodávány do dluhového otroctví a vlastněny vládami; jak místními, tak federální. Americká vláda oficiálně potrestá nenarozené kvůli své neschopnosti zvládnout rozpočtovou kázeň.
Jeden z hlavních problémů je, že lídři měst neuvádějí pravdivé informace, ať již vědomě, nebo z nezanlosti a často díky zpochybnění důsledků a vážnosti problémů. Tito političtí reprezentanti generují obrovské dluhy navzdory vyrovnaným rozpočtovým kritériím. Často je vnitřní dluh umně ukryt uvnitř složitých účetních výkazů a trvá léta, než se projeví (opční dohody splatné za nevýhodných podmínek v budoucnosti a podobně)
„Bohužel někteří volení úředníci využili část peněz, které jsou dluženy penzijním fondům, aby udrželi daně nízké a platili za politicky populární programy,“ uvádí TIA.“Je to jako u výhod na kreditní kartě, kdy konzumujete na dluh v budoucnosti, aniž byste měli peníze na splacení dluhu. Financování slibovaných výhod nyní je účtováno budoucím daňovým poplatníkům. Posun zaplacení aktuálních zaměstnaneckých požitků na vrub budoucím daňovým poplatníkům umožňuje, aby rozpočet vypadal vyváženě, zatímco komunální dluh se zvyšuje. „Je jen otázkou času, kdy bude systém postavený na čistých dluzích.
Vedle municipálních dluhů je stejně výraznou hrozbou pro ekonomiku USA zadlužení na účtu tzv. studentských půjček., které aktuálně zaujímají druhé místo v sumě personálních dluhů domácností, ihned za hypotékami. Průměrné zadlužení studentů, dříve než vstoupí do praxe, je 45tis USD. Odhaduje se, že míra těchto půjček na celkovém státním dluhu USA činíla v 2018 zhruba 7,5% a tento podíl má i v budoucnu růst. Současně dochází k tomu, že více než polovina dlužníků není schopna platit své závazky z těchto půjček v termínu a cca 10% jich tento závazek nikdy nezaplatí.
Takto masivní trend, který je svým způsobem podřízeným dluhem v kumulovaném zadlužení amerických domácností, vedle municipálních dluhů a venkoncem federálních dluhů klade enormní zítěž na fiskální systém, stejně tak na finanční instituce.
Zvýšení FED IR ještě dále navýšilo objem úroků, které musí studenti, i domácnosti zaplatit. Pokud dojde k ochalzení trhu práce a zvýší se nezaměstnanost a nemusí jít o prudké navýášení, dojde pravděpodobně k dominovému efektu, kdy menší instituce neudrží objem defaultů a nebudou schopny dostát svým závazkům. Týká se to nejen hypotéčních ústavů, ale i těch bank a finančních institucí, které právě poskytují úvěry na studium a to i přes to, že většina, cca 80% těchto půjček, je ze státních a federálních zdrojů.
Největší hrozbou blízké budoucnosti USA tedey není ani zdaleka obchodní rozmíška mezi USA a Čínou, ale právě struktura zadlužení a schopnost municipalit dostát svým závazkům, zejména pak v sociální oblasti.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.