USA: Rekordní nárůst následující po rekordním poklesu – recese ještě není u konce! - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

USA: Rekordní nárůst následující po rekordním poklesu – recese ještě není u konce!

– Podle předběžného odhadu národních účtů vyskočil reálný HDP USA mezi druhým a třetím čtvrtletím 2020 o 33,1% (anualizováno) (čtvrtletní odchylka bez anualizace +7,4%). Jedná se o nejvyšší nárůst od prvního zveřejnění národních účtů v roce 1947, který následuje po anualizovaných poklesech o 5,0% v prvním čtvrtletí a 31,4% ve druhém čtvrtletí.

– Reálná spotřeba vzrostla o 40,7% (čtvrtletní anualizovaná variace) poté, co na jaře poklesla o 33,2%. Zboží dlouhodobé spotřeby vzrostlo o 82,2%, zatímco zboží mimo kategorii dlouhodobé spotřeby zaznamenalo nárůst o 28,8%. Reálná spotřeba služeb vzrostla o 38,4% poté, co se ve druhém čtvrtletí propadla o 41,8%.

– Nebytové fixní investice podnikatelů vzrostly o 20,3% (anualizováno). Nebytová výstavba poklesla o dalších 14,6%. Investice do vybavení vzrostly o 70,1% (anualizovaně), což je první nárůst od začátku roku 2019. Rozdíl v obchodních zásobách byl -$ 1,0B oproti -$ 287,0B na jaře, což vedlo k výraznému pozitivnímu příspěvku 6,6% ke změně v reálném HDP. Investice do rezidenčních nemovitostí vzrostly o 59,3%.

– Navzdory oživení aktivity však mezinárodní obchod negativně přispěl 3,09 procentního bodu. Reálný dovoz vzrostl o 91,1%, zatímco vývoz vzrostl o 59,7%.

– Vládní výdaje poklesly o 4,5%.

Bylo jasné, že reálný HDP ve třetím čtvrtletí zaznamená zásadní oživení. Realizace opatření v oblasti veřejného zdraví a blokování sociálního, resp. ekonomického života, které započalo v polovině března si ve druhém čtvrtletí vyžádalo velkou daň na reálném HDP. Bylo jen logické, že postupné zrušení těchto opatření zavedených na jaře posílí údaje za třetí čtvrtletí. To znamená, že americká ekonomika je stále daleko od místa, kde byla před COVID 19. Reálný HDP ve třetím čtvrtletí 2020 je na 96,5% svého maxima na konci roku 2019. Toto srovnání je mírně lepší pro spotřebu (96,7%) než pro obchodní investice (95,1%). Vývoz je ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 na úrovni 84,7% své úrovně. Spotřeba zboží dlouhodobé spotřeby a investic do bydlení překonala předchozí maxima o větší marže než ostatní složky.

Není překvapením, že americká ekonomika ve třetím čtvrtletí oživila. Po tomto silném výkonu očekáváme, že nadcházející odchylky reálného HDP budou tlumenější, i když USA neoznámily nová opatření v oblasti veřejného zdraví pro boj s poslední vlnou případů COVID 19. Budeme muset počkat ještě několik čtvrtletí, než reálný HDP dosáhne předpandemických úrovní. To znamená, že není jasné, zda dosud pozorovaný růst je dostatečný k tomu, aby byla tato atypická recese oficiálně prohlášena za ukončenou.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.