BEA zveřejnila v pátek odhad růstu HDP ve třetím čtvrtletí v USA. Ekonomika vzrostla o 3,5 procenta, když ve druhém čtvrtletí HDP vzrostlo o 4,2%. Domácí prodej konečným odběratelům vzrostl o 3,1 procenta, což bylo nižší než v předchozím čtvrtletí, ale přesto je to relativně solidní výsledek. Hnací silou bylyzpů výdajie na osobní spotřebu a vládním výdaje, což je odrazem probíhajících fiskálních stimulů.

Zlomovým bodem ve zprávě, která byla v pátek zveřejněna, byly podnikatelské fixní investice, přičemž ve třetím čtvrtletí výrazně zpomalily strukturální investice, investice do vybavení a investice do bydlení. To znamená, že snížení daní z příjmů právnických osob nevyvolalo značné akumulace kapitálu.

Pokud jde o vnější stranu, čistý vývoz odečte od HDP 1,8 procentního bodu. Nicméně tento fakt byl více než vyvážen silnou akumulací zásob, která přispěla k růstu o 2,1 procentního bodu. Celkově poměrně solidní ukazatel tohoto čtvrtletí byl podpořen fiskálním stimulem a je tedy pravděpodobně dočasný.
Náš předpoklad je pro Q4 (q/q) na úrovni 3% a předpokládáme další zpomalení růstu v 2019 tak, jak budou fiskální stimuly odeznívat a vyčerpá se komparativní výhoda snížení daní pro korporace.
Výdaje na osobní spotřebu silně vzrostly o 4 procenta, čímž se zvýšila míra růstu druhého čtvrtletí. To bylo způsobeno spotřebou výrobků, zatímco spotřeba služeb zůstala stabilní. Dva silné kvartály přímého silného růstu spotřebitelských výdajů naznačují, že domácnosti upravily své výdajové chování díky nižší srážce daní. Veřejná spotřeba byla dalším hlavním přispěvatelem k celkovému HDP, který vedl nárůst výdajů na národní obranu a výdaje státních a místních vlád. Společně výdaje na PCE a vládní prostředky přispěly k růstu ve třetím čtvrtletí o 3,25 procentního bodu.

Obchodní fixní investice byly tlumeny ve třetím čtvrtletí, uprostřed měkkosti v rezidenčních a nebytových kategoriích. Rezidenční investice ve třetím čtvrtletí klesly, což naznačuje zpomalení dynamiky bytové aktivity.

Nebytové investice vzrostly pouze o 0,8 procenta, taženy poklesem investic do struktur a uvolněním investic do zařízení a duševního vlastnictví. Obchodní investice nevedly v tomto čtvrtletí k růstu. Pokles čistého vývozu ve třetím čtvrtletí byl způsoben především poklesem vývozu zboží.
Je to výrazný pokles oproti hodnotám Q2, nicméně nárůst druhého čtvrtletí byl způsobem především obavami a přípravou na tarify D. Trumpa.
Očekáváme, že růst IR nadále způsobí útlum US exportu a sníží výkonnost firem. Nepříznivá situace v kreditní oblasti, ato jak korporátní, tak i osobní, může, při setrvalém růstu IR způsobit další pokles GDP a vést k částečné destrukci, zejména v sektoru small a midlle cap.
Podle našeho soudu je zejména ohrožen finanční sektor, zejména menší banky, zaměřené na osobní finance (úvěry, hypotéky). S rostoucími sazbami a míře osobní zadluženosti je pravděpodobný scénář platební neschopnosti a růst rizikového portfolia (klasifikované úvěry) a bez nastartování, resp. Silného růstu trhu nemovitostí, nedokáže sektor absorbovat potenciální rizika.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.