US Public Debt – Dynamika veřejného dluhu spolu s jeho objemem ohrožují USA více, než US-Sino krize

Po dobu 8 let využívali analytici veškeré příležitosti k tomu, aby zdůrazňovali, že americký dluh pod vedením Baracka Obamy alarmující rychlostí roste, a během Barackova funkčního období se téměř zdvojnásobil a vzrostl o 9,3 bilionů dolarů.

1. US celkový veřejný dluh – Source: https://fred.stlouisfed.org

Zatímco aktuální absolutní tempo je pomalejší, zdá se, že trajektorie amerického dluhu za vlády Donalda Trumpa nebude nijak odlišná od předchozí administrativy.
V pondělí v noci US Ministerstvo financí oznámila, že celkový americký dluh poprvé vzrostl nad 22 bilionů dolarů; resp. Že činí 22 018 840 891 685,32 dolarů, tj.11 měsíců po dosažení 21 bilionů dolarů. Dosažení tohoto milníku tak rychle je posledním znamením, že fiskální situace v USA je nejen neudržitelná, a eskaluje stále větší rychlostí. V souvislosti s tím se celkový americký dluh zvýšil o více než 2 biliony dolarů po Trumpově nástupu do úřadu … ale pomaleji, než v éře B. Obamy.
Argumentace některých myšlenkových proudů – zejména přívrženci Magic Money Tree (MMT teorie), že neexistuje žádný důvod, proč by exponenciální růst dluhů neměl pokračovat neomezeně, resp., že neexistuje žádní hranice, která by pro růst defaultu byla konceptuálně uznávána jako nepřekročitelná naráží na empirickou dlouhodobou prognózu CBO, která ukazuje, že dlouhodobá nadproporcionální emise vládních dluhopisů resultuje v apokalypsu, jak vyplývá i z následující ho grafu .

2. US Celkový veřejný dluh držený rezidenty – Source: https://fred.stlouisfed.org

V současné době jsou půjčky ve výši 122 bilionů amerických dolarů nezajištěné. To je 564% hrubého domácího produktu USA v roce 2018. Financování by vyžadovalo 10% HDP po dobu 56 let.

3. Podíl US Total Public Debt na US GDP – Source: https://fred.stlouisfed.org

 

Čisté výpůjční tlaky se budou i nadále zvyšovat kvůli očekávanému nárůstu schodku v kombinaci s potřebami financování Fedu. Vzhledem ke globálnímu pozadí, kdy Brexit a zpomalující čínská ekonomika mají silný impakt, je patrná snaha o bezpečnost, likviditu a státní pokladny do jisté míry udržují výnosy pod kontrolou.
Samozřejmě, že v určitém okamžiku se trh nakonec začne soustředit na dlouhodobý – a velmi neudržitelný – americký dluh, před kterým CBO varovala rok co rok. Když se tak stane, a když vlivem out flow dojde k dalšímu sell off US akcií, americké Treasury už nebudou „bezpečným přístavem“. Pokud a když se to stane, bude to silný vnitřní signál, že přišel čas změnit chápání američanů, resp. Nastane nutnost přehodnotit americký životní standard a sen – o dopadu na okolí netřeba mluvit, bude, jak jinak zdrcující…
Dluh, který dosáhl 22 bilionů dolarů, je další připomínkou neomluvitelné a nebezpečné hry, kterou američtí leadeři umožnili a která bude na vrub současné populaci i dalším generacím. Schopnost běžného američana zaplatit své dluhy se aktuálně limitně blíží nule. Nejvyšší zátěž je aktuáloně na mladých američanech, po dokončení universitního vzdělání, kdy se předpokládá, že až 40% z nich nebude v následujících letech schopno splatit studentskou půjčku.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.