Ekonomický růst USA se v prvním čtvrtletí roku 2019, oproti tržním očekáváním, zrychlil. Na anualizovaném základě rostla ekonomika o 3,2 procenta, tj. zrychlení z 2,2 procenta ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Zrychlení však bylo postaveno na nejistých základech, protože polovina čtvrtletního růstu byla způsobena nárůstem zásob, a současně poklesem importu. což znamenalo, že čistý obchod přispěl k růstu jedním procentním bodem.
S vyloučením těchto efektů vzrostla konečná domácí poptávka v prvním čtvrtletí o 1,5 procenta, což je mírné zpomalení z 2,1 procenta ve čtvrtém čtvrtletí.
Většina slabší domácí poptávky byla způsobena nižšími spotřebitelskými výdaji. Jak se očekávalo, PCE vzrostlo jen o 1,2 procenta, což je méně než polovina úrovně čtvrtého čtvrtletí. Zboží dlouhodobé spotřeby kleslo o 5,3 procenta, když ve čtvrtém čtvrtletí vzrostlo o 3,6 procenta. Slabé byly také výdaje na zboží a služby. Meziroční růst osobního disponibilního důchodu byl i nadále silný na úrovni 3%, takže nižší výdaje zvýšily míru osobních úspor na 7%.
Obchodní investice vzrostly o 2,7 procenta, proti 5,4 procent ve čtvrtém čtvrtletí, ale tento výsledek byl stále lepší, než se očekávalo. Výdaje na duševní vlastnictví prudce vzrostly, zatímco výdaje na vybavení poklesly na 0,2%. Strukturální investice klesly podle očekávání již třetí čtvrtletí za sebou rozsáhlým propadem.
Investice do bydlení klesly o 2,8 procenta v pátém přímém čtvrtletí, a to výhradně díky slabím datum z výstavby rodinných domů (single family home). Ostatní složky rezidenčních investic vzrostly. Vládní výdaje vzrostly o 2,4 procenta, což představuje výrazné výdaje na státní a místní úrovni a na národní obranu, což kompenzovalo 5,9 procentní pokles federálních výdajů mimo kapitolu obrany, pravděpodobně z důvodu „odstávky“ (shutdown) vlády.
Růst vývozu byl mírně vyšší, než se očekávalo, a export vzrostl o 3,7 procenta; pokles dovozu o 3,7 procenta však znamená, že čistý obchod přidal k růstu plný procentní bod. Cenové tlaky byly v prvním čtvrtletí také mírně slabší, než se očekávalo, přičemž jádrový deflátor PCE vzrostl pouze o 1,3 procenta.
Základní růst není tak silný, jak to naznačují novinové titulky, protože v druhé čtvrtině pravděpodobně dojde ke regresi podnětů ze zásob a slabšího dovozu, což pravděpodobně zpomalí hospodářský růst.
1,5% míra domácí poptávky byla také brzděna dočasnými faktory, jako je například shut down vlády; ve druhém čtvrtletí se pravděpodobně poptávka znovu zvýší.
Páteční data nevylučují rizika poklesu, která hrozí v globální ekonomice. Pravděpodobně nedojde k naplnění nejhoršího scénáře v US-Sino sporu. Tj. eskalaci tarifní zátěže na obchodní výměnu mezi dvěma největšími ekonomika mi světa, ale není jasné, zda budou stávající sazby zrušeny. Fiskální rizika ve Washingtonu stále rostou a je pravděpodobné, že čím blíže budou USA k prezidentské kampani, tím větší bude snaha o fiskální expanzi.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.