Quo Vadis ECB? - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Evropská centrální banka nadále nepřiměřeně nafukuje dluhovou bublinu eurozóny, zatímco ekonomické zpomalení hlavních evropských ekonomik se dále prohlubuje; na margo těchto faktů je třeba přičíst, dle mého soudu absurdní, postoje části členů výboru, kteří deklarovali ochotu dále snižovat! IR, která je již nyní záporná, a tato diskrepance prosákla do médií několik málo hodin po té, co Mario Draghi, guvernér ECB, deklaroval pevný postoj centrální banky – totiž zachovat IR v současné podobě do 2020.
To, co bylo původně navrženo jako nástroj pro vlády, aby si kupovaly čas k provádění strukturálních reforem a snižení nerovnováhy, se stalo nebezpečnou pobídkou k udržení nadměrných výdajů a zvýšení dluhu; tato politika má ze strany establishmentu dvě odůvodnění: a) nevzniká žádná negativní externalita tak dlouho, dokud je dluh levný, b) a inflace je hluboko pod tapetem ECB, nebo jinak řečeno, absence inflace.
Levné půjčky finančnímu sektoru nemohou být záminkou pro zvýšení dluhu. Japonsko má velmi nízké náklady na dluh a náklady na obsluhu veřejného dluhu Japonska představují téměř polovinu daňových příjmů státu. Japonský dluh je 15krát vyšší než daňové příjmy vybrané vládou v roce 2018. Japonsko,i přes nezˇměrnou monetární a fiskální expanzi nepokročilo k inflační ekonomice téměř ani o malý krůček, náklad nost snah o zabránění deflace, s níž má Japonsko neblahé zkušenosti, jsou obrovské, ale zdá se,že bez výraznějšího úspěchu.
Oficiální inflace eurozóny od roku 2000 vykazuje nárůst CPI o 40%, zatímco růst produktivity byl zanedbatelný a platy a zaměstnanost zůstávají v depresi. Efektivita a širší inovace de facto neexistují.
Měnová politika se změnila z nástroje na podporu reforem ve způsob omluvy pro jejich absenci.
Je také důležité podotknout, že euro není globální rezervní měnou. Euro je využíváno pouze v 31% světových transakcí, zatímco americký dolar je používán v 88%, podle Bank of International Settlements (celkový součet transakcí, jak vysvětluje BIS ve své zprávě, je 200%, protože každá transakce zahrnuje dvě měny).
Výnosy dluhopisů v eurozóně jsou uměle deprimovány a dávají falešný pocit bezpečí, který je zcela zahalen extrémně nízkými úrokovými sazbami a nadměrnou likviditou.
Rozvaha Evropské centrální banky byla zvýšena na 40% HDP eurozóny, zatímco na vrcholu kvantitativního uvolňování nedosáhla rozvaha Federálního rezervního systému 26% HDP USA.
Nákupy Federálního rezervního systému nikdy nepřekročily čisté emise. ECB nadále nakupuje dluhopisy, které, jakmile expirují, budou miltiplikovat zpětné odkupy a dosáhnou sedminásobku čistých emisí.
Šestnáct desetiletých státních dluhopisů v eurozóně vykazuje negativní reálné výnosy. Další dva, řecký a itálský, jsou neuvěřitelnými příklady, protože jejich výnosy (upravené o kurzové rozdíly a inflaci) vykazují zanedbatelný rozdíl oproti americkému desetiletému dluhopisu. Přebytečná likvidita v eurozóně přitom přesahuje 18 bilionů eur.
Absence inflace je kouzelnou formulí, která umožňuje cokoliv, přesto, bližším pohledem, inflační tlaky tu existují a jsou velmi silné. Nejen ve finančních aktivech (obrovská bublina ve výše zmíněných státních dluhopisech) ale i ceny v eurozóně se od roku 2000 zvýšily o 40%, zatímco produktivita je flat. Levný dluh by neměl být dále zvyšován, ale naopak, je to příležitost k jeho snížení.
Politika expanze levných dluhů vede k hromadění dlouhodobého rizika.
ECB ignoruje „tail“ riziko a kumulaci nerovnováh a očekává, že likvidita vytvoří úroveň růstu a inflace, které nebylo dosaženo po dvou bilionové expanzi.
Vlády z celé eurozóny identifikují nízké výnosy jako určitý druh tržního ověřování svých politik, což vede k chybným závěrům, pokud jsou trhy uměle ovlivňovány politikou centrálních bank. Tento placebo efekt vedl mnoho zemí v Evropě k tomu, aby opustily reformní kroky a mnohé se domnívají, že řešením nízkého růstu je návrat k postupům aplikovaným v roce 2008.
Nízké výnosy nejsou známkou důvěryhodnosti a nízkého rizika, ale finanční represe a strachu ze slabšího makroekonomického prostředí v jiných aktivech.
Problém Eurozóny spočívá v tom, že se plně spoléhá na „zkreslený“ vliv měnové politiky, aby posílila oživení a zaměřila se na jediný cíl, a to zlevnit veřejné výdaje na financování bez ohledu na náklady. To udržuje strukturální nerovnováhu, vnímání rizika je rozostřeno a ekonomika se stává méně dynamickou, zatímco dlouhodobá rizika rostou.
ECB se ocitá v peněžní pasti. pokud normalizuje politiku, zmizí „kouzlo“ nízkých výnosů a vlády na to budou reagovat. Pokud si však tuto politiku zachovává, existuje zvýšené riziko opakování krize v eurozóně bez jakýchkoli nástrojů k jejímu řešení. Proto musí ECB nyní zvýšit sazby a zastavit odkup splatných dluhopisů, dokud josu trhy optimistické.
Namísto navrhování opatření na straně nabídky a omezování nadměrného zdanění a redukce  vládních výdajů mnoho analytiků bohužel doporučí více výdajů a větší likviditu jako řešení, která učiní ekonomiku v důsledku ještě slabší.
Hlavním problémem s akumulací dluhu za nízké sazby je to, že má stejný efekt jako realitní bublina. Skrývá skutečné riziko likvidity a solventnosti, protože náklady na půjčky jsou příliš nízké na to, aby byly reálné.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.