Milníky v emisi BTC

Bitcoin je první a vedoucí kryptoměnou, pokud jde o objem obchodování a tržní kapitalizaci, prošel 11. Května 2020, bez významnějšího povšimnutí médií a veřejnosti třetím „půlením“. K adaptaci klíčových paradigmat, nebo lépe řečeno podmínek a způsobu, jakým kryptoměna funguje, se odehrálo pouze dvakrát předtím a nastává každé čtyři roky.

Z technického pohled je Bitcoin (BTC) digitální, necentralizovaná měna, která využívá technologii blockchain k ukládání a zaznamenávání všech transakcí. Přesto, že blockchain patří v posledních letech k dobrému tónu ve všech segmentech lidského konání, jako nástroj je zcela nevýkonným a neefektivním; způsob trackování jednotlivých kroků, jakési vytváření centrální, od jistého bodu nemanipulovatelné, paměti entity (pro zkreslení „účetnictví“ BTC by bylo potřeba tolik výpočetní kapacity, že velmi pravděpodobně v současnosti neexistuje uskupení, které by touto silou disponovalo).

Tento unikátní systém byl poprvé popsán v bílé knize publikované online v roce 2008 mystickou osobou (nebo skupinou lidí) zvanou Satoshi Nakamoto. Unikátní rysy bitcoinu ve srovnání s fiat měnami, jako jsou dolary nebo libry, spočívají ve výše zmíněné decentralizaci, tedy neexistenci autority (emisní, regulační) a každý člen sítě má stejnou sílu. Tato decentralizovaná síť je zcela transparentní a všechny transakce lze číst na blockchainu – existuje tedy jakási účetní kniha, která neměnným způsobem zaznamenává všechny události. V tomto případě je tato unikátnost vykoupena nesmírnými transakčními náklady a zřejmou neflexibiliitou měny jako takové (je iluzorní se domnívat, že by kdy BTC mohl sloužit ke každodenním transakcím, protože současná výpočetní síla toho není schopná a energetické a další náklady by byly iracionální). Blockchain tak nejenže ukládá jednotlivé pohyby, ale současně ponechává a anonymitě vlastníky – odesilatele příjemce kryptoměny.

Tyto unikátní podmínky jsou imanentní, jsou vytvářeny, a to jak na straně pomyslné algoritmicky determinované peněžní zásoby, tak na straně validační a transakční těžaři bitcoinu, kteří přispívají výpočetní kapacitou k zabezpečení sítě a také zpracovávají transakce v síti řešením složitých matematických hádanek pomocí výpočetní síly. Tito administrátoři procesů jsou odměněni za svou práci při zpracování transakcí na blockchainu právě bitcoiny; to je předem definovaný proces „supply money“, který vytváří peněžní zásobu do předem definované výše, předem definovaným postupem a to je deflační, nebo stabilizační vlastnost bitcoinu, kterou jiná fiat měna nemůže nikdy získat). Nakamoto do kódu vtělil axiom, že celkový počet bitcoinů, který kdy bude uvolněn, bude 21 milionů. Milník 11. Května 2020 se deklaroval na 18,38 milionech.

První transakce zaznamenaná na BTC blockchanu se odehrála 3. ledna 2009, kdy Nakamoto generoval 50 bitcoinů. V bílé knize Nakamoto uvedl, že po každých 210 000 blocích bude odměna pro horníky poloviční. První dělení se tedy uskutečnilo 28. listopadu 2012, kdy byla odměna snížena z 50 bitcoinů na 25 bitcoinů. Druhé půlení bylo 9. července 2016 a odměna byla snížena z 25 bitcoinů na 12,5 bitcoinů a třetí poslední dělení proběhlo právě 11. května 2020, což znamená, že lidé těžící bitcoin nyní dostávají 6,25 bitcoinů. Přesto, že neexistuje zcela jasná a uspokojivá odpověď proč k tomuto jevu dochází, většina lidí z oblasti kryptoměn se shoduje přibližně na podobném vysvětlení, totiž na výnosech z rozsahu; původní motivační odměna, která byla současně svým způsobem marketingovým nástrojem, se snižuje s počtem BTC a jeho rozšířením a pravděpodobností růstu jeho ceny. Tato jasná a logická úvaha však nutně naráží na dynamiku právě valuace BTC, která vyvolává opačný efekt, totiž odloženou spotřebu a přesunutí BTC do spektra silně volatilních a spekulativních nástrojů, než do kategorie transakčního směnného nástroje.

Zřejmým dopadem takto vystavěného logického schématu je, že množství nově těžených bitcoinů (na denní bázi klesá z asi 1 800 na 900 bitcoinů) a tím i denní příjem horníků se sníží o polovinu. Toto snížení míry tvorby bitcoinů, u fiat měn se jedná o regulaci peněžní dodávky prostřednictvím měnových agregátů) vytváří tlak na straně nabídky, její restrikce, a toto omezení by teoreticky mělo vést k zvýšení ceny bitcoinů. Eliminace odměn pro administrátory sítě má také aspekt zvyšování efektivnosti na jednotku; méně efektivní, nebo jinak řečeno výkonní těžaři za snižujících se výnosových podmínek nebudou schopni dosáhnout BEP a odejdou z trhu. Pokud kumulovaný výkon pod BEP, který ekonomicky tento proces nezvládne, neohrozí výpočetní výkon a stabilitu blockchainu, bude tento proces svým způsobem ozdravný. Je zde ovšem riziko podstatného poklesu výpočetní síly blockchainu BTC.

Z pohledu měny jako takové nejsou důležité spekulace o býčím trhu, viz výše popsaný efekt snižování nabídkové strany, přesto však lze vysledovat jisté utažení trhu a dynamiku vývoje cen právě v období po snižování odměn za těžbu, tedy snížení dodávek na trh.

Z hlediska spekulativního se tedy aktuálně hraje o možnou dynamiku růstu ceny v období mezi tímto snížením profitability těžby a utažením nabídky a dalším krokem v roce 2024.

Výhledy IMF, predikující pokles globální ekonomiky o 3%, jednotlivé výhledy zemí EZ a UK, kde UK (BoE) v nejčernějším scénáři predikuje pokles daleko pod 25%, Německo o téměř 18%, USA o 15%, etc a snížení dodávek BTC teoreticky mohou vést k úvaze, že bitcoin je ideálním nástrojem k zajištění pohybu fiat měn. Je nutné však podotknout, že často deklarovaná nekorelace s dalšími nástroji není tak zjevná, jak by někteří investoři chtěli, nebo jak věří; korelace aktiv udává, jak moc jsou dvě entity ve svém chování podobné, jak stejně, či naopak odlišně následují trend. Pokud by tedy BTC skutečně nekoreloval s dalšími rizikovými aktivy, jako je S&P500, nebo jednotlivé single měny, pak by skutečně vytvářel ideální universální nástroj zajištění (to zejména díky své a priori deflační povaze). Jiný pohled na věc však může být, že tato informace je již v aktuální ceně zapracovaná a nikterak tedy BTC neovlivní.

S jistou mírou aproximace by šlo použít rovnice vyjadřující vztah peněžní zásoby a měnového zlata, tedy M = PGG, kde „PG“ vyjadřuje hmotnostní charakteristiku a „G“ je zlato dané ryzosti. Pokud rovnici upravíme do tvaru M = kPGG, kde „k“ je funkce rezervního poměru. Dostali jsme tedy rovnici, v níž lze vyjádřit jaký poměr rezerv, v jaké kvalitě a v jakém množství komodity zajišťuje měnovou zásobu, tedy rovnici depreciace/apretace v komoditním standardu. Pokud rovnici dále upravíme, pak můžeme doplnit M = kPG(G + BTC). Dostali bychom tak jednoduché vyjádření frakčního rezervního systému, postaveného na částečném zlatém standardu a BTC. Hypoteticky by tedy šla vytvořit funkce zohledňující lineární snižování nabídky BTC promítnuté do predikovatelného zvyšování jeho ceny, současně z frakčním poměrem zlata v rezervách CBs, na jejichž základě by pak byla korelována peněžní zásoba. Obdobným procesem lze zajistit firmu, nebo privátní portfolio. Tento model je samozřejmě zjednodušený a pracuje s linearitou vývoje, která je na trhu ojedinělá, často zcela absentuje.

BTC má však, bez ohledu na jeho volatilní charakter, výrazně vstoupit do hry na institucionální úrovni a změna poměru spekulativních investorů ve prospěch transakčních pohybů bude jeho cenu, na velmi krátkých časových úrovních, očišťovat o nadměrnou volatilitu za konstantního dlouhodobého růstu.

 

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.