Dnes je již zřejmé, že snižování úrokových sazeb, vedle masivního pumpování likvidity do ekonomiky, naráží na své dno. Centrální banky tak budou nuceny stále více sahat k nestandardním měnově-politickým nástrojům. Jedním z nich je zvyšování inflačního cíle.

Podstata tohoto řešení spočívá v tom, že zvýšení inflačního cíle zvýší nominální úrokovou sazbu a poskytne politický prostor pro opětovné snížení úrokových sazeb v případě budoucí potřeby. Na druhé straně tu jako Damoklův meč stále visí hrozba cenových turbulencí a více než teoretická možnost dynamizace inflace, která by resultovala v opačný problém, než máme aktuálně, totiž záměnu deflace za inflační tlaky mimo požadovaný, nebo lépe řečeno tolerovaný rámec.

I když by při zvyšování inflačního cíle mohlo dojít k mnoha změnám fungování ekonomiky, zřejmá úvaha souvisí přímo s fenoménem inflace. Firmy budou měnit ceny častěji v prostředí s vysokou inflací ve srovnání s prostředím s nízkou inflací. Neméně zásadním aspektem je struktura inflace a stejně tak nástroje, které jsou k měření využívány.

Z hlediska České republiky je jedním z hlavních driverů inflace cena nemovitostí – je oprávněné se domnívat, že zde autorita příliš nástrojů na cenovou manipulaci nemá. Přímé zásahy do hypotéčního trhu jsou svým významem marginální. Trh nemovitostí tak zčásti stojí za poněkud kuriózním postavením ČR, kde ČNB, na rozdíl od mnoha svých protějšků, má problém dostat inflaci do požadovaného tolerančního pásma se shora.

Je pak logické, že si s myšlenkou zvyšování inflačního cíle centrální bankéři z ČNB mohou pohrávat. Dosavadní analýzy však účinnost takového netradičního nástroje měnové politiky jednoznačně neprokazují. Ball et al. (1998) analyzoval důsledky tohoto předpokladu pomocí mikroekonomických dat. Kvantitativní analýza, kterou Ball et al. (1998) předložil, je pro tuto diskusi dobrým základem. Její výsledky naznačují, že odpověď na otázku „kolik prostoru navíc může inflační cíl poskytnout“, může ukázat, že to je méně, než bylo očekáváno.

Podle předpokladu existuje silný vztah mezi inflačním cílem a frekvencí cenových změn v podnicích. Z hlediska ČR jako výrazně proexportně orientované ekonomiky s problémy s přidanou hodnotou (zde by byl prostor pro pohlcení-nivelaci cenových fluktuací) je zásadní. Nestabilita cen by se dříve či později odrazila na ochotě zahraničních partnerů odebírat naši produkci, pokud by pohyby cen nebyly, co do frekvence a rozsahu marginální.

V případě Česka by tak bylo rozumné na zvýšení inflačního cíle – jako nástroje na podporu růstu – raději zapomenout. Samotné kroky vedoucí ke zvýšení inflačního cíle přinesou jen malou přidanou hodnotu a zároveň zvýší rizika cenové spirály.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.