Impakt kolapsu ceny ropy na High Yield Bond Market

Brent vstoupil do medvědího trhu, neboť ceny v posledních třech měsících klesly více než 40 $ za barel a pohybují se pod hladinou30 $ . Počáteční obavy z pandemie COVID-19 způsobily největší týdenní pokles ropy Brent od ledna 2016, když cena klesla o 13,6% v průběhu týdne od 28. února.
Sell – off zintenzivnil, když OPEC + uzavřel svůj meeting 6. března, aniž by došlo k dohodě na dalším snížení dodávek ropné produkce. Jako výsledek neshody kartelu s zeměmi mimo kartel Brent utrpěl svůj největší jednodenní pokles od roku 199, když klesl o 24,1% ($ 10,9 / barel ).
Akcie olejových firem, včetně Exxon , Chevon , BP, ENI, a Total ohlásily downgrade Q1 EPS odhadů a všechny zainteresované firmy očekávají propad zisků i v dalším čtvrtletí. Z této skupiny má Exxon v současné době největší negativní predikci na úrovni -18.0% (negativní překvapení).
Dopad na trh dluhopisů s vysokým výnosem
Dopad dalšího poklesu cen ropy je možné snadno odhadnout a pochopit z vývoje na akciovém trhu. Nicméně, je stejně důležité vnímat dopad poklesu cen ropy na dluhopisový trh. Společnosti, které neplní dluhové závazky nebo čelí bankrotu, budou mít přímý dopad na vývoj akciového trhu.
BAML US High Yield Index sleduje americké společností, které vydávají dluhové cenné papíry s vysokým výnosem . Index obsahuje více než 900 firem a téměř 2,000 dluhopisů , a poskytuje ucelený pohled na US high Šeld market. Důležitou otázkou je, jaký podíl v indexu zabírá energetický sektor. Je to 11,7%. Pro srovnání , energetický sektor má přibližné 2,8% váhu v S & P 500.
Tak velké rozdíly v expozici jasně naznačují význam cen ropy na dluhopisový trh. Při pohledu na profil splatnosti dluhopisů v High Yield Bond Indexu bude mít zásadní význam schopnost energetického sektoru zabezpečit dluhovou službu v blízkém období. Přibližně 100,6 $ miliard z dluhu energetického sektoru je splatná během příštích pěti let, jak je uvedeno v grafu 1. To je ekvivalent 58% z celkové hodnoty dluhů v rámci energetického sektoru, což je 174,5 $ miliard .
Graf 1: Harmonogram splatnosti energetických dluhopisů


Tabulka 1 zdůrazňuje hodnocení vazeb profilu High Yield Indexu, což je dalším ukazatelem zvýrazňujícím zranitelnost energetické oblasti. Zdá se, že energetický dluh je soustředěn na dluhopisy s nižším hodnocením, zejména v kategoriích BB3 , B1, CCC1 a CCC3 . Celkem 52,3% z energetického dluhu má vazby v těchto ratingových kategoriích ve srovnání se 37,2% z celého indexu( bez energií ).
Tabulka 1: Profil dluhopisů energetického sektoru


Souhrnný Credit Rating
Kombinované úvěrové riziko modelu je multi – ukazatelový přístup k předpovídání úvěrového rizika, která spojuje samotné úvěrové modely: SmartRatios model, Strukturální model a Text Mining model.
SmartRatios Model obsahuje finanční ukazatele, včetně rentability, zadluženosti, pokrytí, likvidity, růst a stabilitu k posouzení dané společnosti kreditního stavu a finanční zdraví.
Při pohledu na mikro a malé americké firmy energetického průmyslu má SmartRatios Implicitní rating B +, což je nižší než investiční stupeň. Také má jeden z k nejnižších kombinovanývh kreditnívh Rank skóre mezi všemi odvětvími s oblasti percentilu 16.. Prodloužení negativního vývoje cen ropy bude pravděpodobně poškozovat malé průzkumné a výrobní podniky, kteřé jsou vysoce zadlužené, případně ryze obchodní . Další tlak na ropné společnosti bude přetrvávat, pokud bude hodnocení dluhopisů kreditními ratingovými agenturami dále sníženo.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.