ECB minulý týden demonstrovala svoji ochotu dále držet zápornou úrokovou míru na depozitní sazbě – podle našeho soudu by bylo pro eurozónu podstatně lepší, kdyby následovala švédskou centrální banku a vrátila se do neutrálního pásma, a navíc přidala další miliardy, které uvolní na nákup dluhopisů.

Takto masívní vytlačování peněz z trhu tlačí hodnotu eura nahoru a působí de facto kontraproduktivně na bilanci eurozóny. Zdražující se společná měna znesnadňuje exportérům nalézat další trhy a udržet si ty stávající, fiskální expanze k tomu nese velké administrativní náklady a transmisivní neefektivnost, bankovní sektor s velkou pravděpodobností nebude redistribuovat efektivně prostředky a raději podstoupí sankce, které rozpustí v poplatcích retailovým klientům.

Všechny tyto náklady jsou zbytečné, neproduktivní a neefektivní. Neřeší podstatu problému: nízkou konkurenceschopnost eurozóny, potažmo EU. Jsou tu mimo jiné vysoké náklady mrtvé váhy při redistribuci transferů z fondů, neudržitelné sociální náklady a stárnutí populace.

Ukazuje se, že centrální banky a tvůrci ekonomik ve svém repertoáru možných nástrojů upřednostňují jediný, totiž masivní fiskální expanzi, k níž ji, jako druhé housle slouží monetární uvolňování, které co do dynamiky a objemu jen těžko hledá obdobu.

Úroková míra, kterou určuje měnová autorita, obvykle centrální banka, pak reflektuje krátkodobější křivku a direktivněji určuje chování ekonomických subjektů, zejména ve finančním sektoru, kde banky působí jako zprostředkovatelé mezi přebytečnými a nedostatkovými subjekty, a to jak geograficky, tak i časově. Pokud tedy ECB drží svoji depozitní sazbu na úrovni -0,50bpc, pak bankám říká, že je bude sankcionovat, jestliže si u ní uloží přebytečnou likviditu namísto toho, aby ji umístily na trh v podobě úvěrů firmám.

Tady se také schovává onen „zakopaný pes“. Banka bank říká obchodním bankám, že je nutné – protože situace je nejistá, nebo dokonce kritická – dodávat peníze podnikům, banky však, protože to jsou společnosti vzniklé za účelem zisku, nevidí důvod pro svoji vyšší angažovanost, zejména v nejistých časech, a tak místo zvýšení objemu poskytovaných půjček korporacím raději přetrpí sankční poplatky od regulátora. Tyto poplatky pak rozpustí v retailové klientele v podobě plateb za výpis a podobně. Současně snižující se dlouhodobá úroková míra (IR), v kombinaci s krátkodobou IR snižuje bankám schopnost generovat zisk a stupňuje jejich obavy z možné klasifikace pohledávek v jejím portfoliu. Banky se tak rozhodnou stáhnout úvěry, které by za jiných okolností vnímaly jako méně rizikové. Smrtící kolo se dále roztáčí. Zpoplatněný úvěr buď firmu zlikviduje, nebo ji připraví o schopnost být likvidní a má impakt na dodavatele této firmy, kteří díky potížím svého odběratele také začínají být v úzkých. Dojde to tak daleko, že i jim banky zpoplatní úvěry.

Na druhé straně centrální banka masivně nakupuje dluhopisy, protože transmisivní mechanismus prostřednictvím IR je nefunkční, zejména v záporných hladinách. Dluhopisy, které autorita může kupovat jsou státní; jen těžko si lze představit, že by ventrální banka takto masivně zasáhla do funkce trhu a vybrala by privilegované firmy, které by de facto převzala do své majetkové struktury.

Moudrá vláda by takto získané peníze přetavila do restrukturalizace hospodářství: vyšší podíl přidané hodnoty a služeb na úkor prvotního zpracovatelského průmyslu. To jde snadno ovšem na papíře, hůř už v reálném životě. Vlády jsou závislé na svých elektorátech, tedy na faktu, jestli jejich voliči mají plná břicha a mohou si dovolit to, co se domnívají, že by si měli mít právo dovolit (je řeč o spotřebním koši).

Biliony eur byly a budou i nadále utráceny zbytečně, pokud se nezaměříme na to, co je příčinou, namísto povrchní sanace důsledků. Možná první vlaštovkou je ochota zemí přistoupit k ručení za dluh EU nedílně a společně, další může přijít později.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.