Německá Deutsche Bank před několika dny zveřejnila analýzu, podle níž se implementace a přijetí kryptoměn zrychlila a dynamika je vyšší, než banka očekávala. Jedním z faktorů, který by mohl širší akceptaci dále urychlit, je projekt Libra – kryptoměny emitované Facebookem, který by, podle DB, mohl vést k tomu, že se krypto stane hlavním proudem do roku 2030.

Přitom ještě před několika lety byla akceptace kryptoměn mizivá a jejich využití v reálné směně (nákup zboží a služeb) postupovalo jen velmi pomalým tempem. Vedle nízké penetrace další významnou roli sehrál postoj většiny regulátorů trhu, kde došlo v posledních týdnech také k výraznému průlomu po akceptaci libry švýcarskou autoritou se překvapivě k digitální měně na úrovni CBDC pozitivně vyslovila francouzská centrální banka, nicméně většinový postoj CBs zůstává, pokud ne opatrný, tak zamítavý. Nový trend v této oblasti lze spatřovat v mírném příklonu FED k CBDC a příslibu v osobě Ch. Lagarde v čele ECB, když ještě jako výkonný ředitel IMF podpořila myšlenku digitální měny emitované CB.

Situace je tedy stále nepřehledná a finanční odborníci prozatím neměli příliš možností jak relevantně predikovat vývoj a šanci na překlopení preferencí ve prospěch digitálních měn vůči fiat penězům. Ve své zprávě Imagine 2030 Deutsche Bank predikuje, že hromadné přijetí kryptoměn je otázkou nedaleké budoucnosti. Tento dynamický zvrat lez přičíst na vrub společnému úsilí bank, poskytovatelů karet a dokonce i vlád.

Zpráva DB také zmiňuje Facebook jako velký katalyzátor pro přijetí kryptoměn v širší perspektivě. Facebook by měl začít s prezentací své Libry a jejím uvolněním do trhu právě v 2020 a více než 2,5 miliardy jeho uživatelů vytváří uživatelskou základnu s vyšším potenciálěm, než je reálný dosah FED, ECB a PBoC dohromady.

„Když Facebook oznámil záměr vytvořit Libru, nový platební systém na bázi kryptoměny, začátkem tohoto roku, bouřlivé diskuse zasáhly všechny úrovně společnosti a politiky,“ uvádí zpráva,

DB dále poznamenala, že Libra má potenciál posunout krypto do běžného používání. „A není divu.“ Facebook, s jeho potenciální uživatelskou základnou přes 2,5 miliardy uživatelů, má potenciál změnit odvětví platebních transakcí a posílit používání kryptoměn a zařadit je do mainstreamu. “

Deutsche Bank také věří, že vládní podpora je silným pozitivním faktorem pro rychlé přijetí kryptoměn. Ve zprávě zdůrazněno, že Indie a Čína by se brzy mohly stát světovými leadery co do počtu uživatelů digitální měny. Pozici Číny ajejí snahu a vývoj CBDC podtrhlo nedávné prohlášení prezidenta Xi a masivní vládní investice do čínské vládní kryptoměny, která má být představena v h1 2020.

Situace je o to paradoxnější, protože obě země v tuto chvíli kryptoměny zakazují. „Až dosud Čína a Indie zakazovaly nákup a prodej kryptoměn,“ dodává zpráva DB. „Ale věci se rychle mění.“

Čína již vyjádřila plány na zavedení digitální měny vydávané vládou. „Koncem října podpořil čínský prezident Xi Jinping blockchain jako„ důležitý průlom pro klíčové inovace technologií “- zopakoval záměr PBoC nahradit hotovost digitální měnou vydanou centrální bankou,“ dále uvádí DB.

Změna přichází také do Indie, pokud jde o její postoj k digitálním měnám. „A v poslední době vládní ekonomický panel navrhl zavedení oficiální digitální měny se statusem zákonného platidla a regulovaného indickou rezervní bankou,“ uvádí se ve zprávě.

Rok 2020 tak může být, pohledem klasických fiat měn nejen průlomový, ale i terminální. Pokud se FB podaří vstoupit na měnový trh a Libra bude mít alespoň dílčí úspěch, je více než pravděpodobné, že sociální platforma se stane hegemonem s vlivem přesahujícím divoké sny jakékoliv vlády, nebo centrální banky na světě.

Paralelní existence oficiální měny spolu s podstatně více využívanou neoficiální měnou není v ekonomické historii nic neobvyklého a na mnoha místech je to aktuální praxe. Pokud se tedy do měnového výboru Libry opět vrátí firmy, které jej před časem opustily a podpoří tak rychlejší náběh pro uživatelskou základnu, budou možná sanhy Francie, Číny a Indie nepodstatné, protože příjdou s oním pověstným křížkem po funuse…

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.