Trh očekává, že Česká národní banka (ČNB) ponechá IR beze změny na svém zasedání 28. března a bude udržovat stabilní úrokovou sazbu na úrovni 1,75 procenta, jak tomu bylo na posledních dvou setkáních.
Může trvat relativně dlouho, než se úprava IR projeví v reálné ekonomice, a předpokládané zpomalení mezd ve čtvrtém čtvrtletí může být důkazem toho, že se v uplynulém roce začalo projevovat pět zvýšení sazeb.
Nominální růst mezd se meziročně zpomalil na 6,9 procenta (z přibližně 8,5 procenta v předchozích čtvrtletích) a očekává se, že tento trend bude v letošním roce pokračovat, stejně jako tomu bylo v minulosti.

Czech Republic Real Wage Growth

Celková únorová inflace vzrostla na 2,7 procenta z 2,5 procenta v lednu, což je nad 2 procentním cílem, ale stále v tolerančním pásmu ± 1pp. K růstu nejvíce přispěly opět ceny nemovitostí (cca 1,4 pb), přičemž ceny potravin a alkoholických nápojů se zvýšily o 0,3 pb.

Czech Core Inflation

Převažují však argumenty ve prospěch čekání na další zvyšování – Zaprvé, mzdy na konci loňského roku zklamaly, přičemž růst nominálních mezd ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesl o 1,6 procentního bodu na 6,9 procenta.
Zadruhé, globální ekonomický výhled zůstává nejistý a česká ekonomika je zvláště vystavena riziku, no-deal Brexit.

Czech republic GDP YtoY

A konečně, dovish posun ze strany ECB by měl ČNB odrazovat od toho, aby dále operovala na úrovni úprav sazeb, a místo toho by měla zůstat do května „neakční“.
Vedle potíží s odchodem UK z EU se na českou ekonomiku výrazně váží problémy největší exportní destina České republiky – Německa, které jen nepatrně a otázkou je na jak dlouho, vyvázlo z deklarované recese. Současně blížící se volby do EU parlamentu a rostoucí snaha maďarského Fidesz o markantní úspěch a tedy vliv na EU mohou dále mít negativní impakt nejen z plitického hlediska na EU, ale být dokonce důvodem a příčinou štěpení bloku.
Je tedy bez diskuse, že ČNB bude vyčkávat na vyjasnění politické i ekonomické situace ve světě a EU, a bude se rozhodovat až na základě jasných kontur. Zde lze pouze opakovat, že ČNB měla intervenovat, resp. Upravit IR podstatně dříve, než učinila – koruna je náchylnou k využití spekulativním kapitálem a je otázkou, zda-li má ČNB aktuálně dostatečně silnou pozici, aby mohla znovu generovat enormní náklady na stabilizaci české koruny.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.74% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.