Čínský korporátní default ohrožuje čínskou ekonomiku
Rekordní korporátní default zasáhl Čínu jak se čínská ekonomika ochlazuje.
Vzhledem k tomu, že čínská ekonomika od loňského roku výrazně zpomaluje, Čína byla zasažena rekordními firemními defaulty (této situaci se vláda snažila předejít brutálními fiskálními stimuly, spolu s centrální bankou, která se zaručila za podstatnou část úvěrů pro čínské firmy).
Jedna z prvních tří ratingových agentur- Fitch – varovala před selháním čínských firem na pozadí vývoje ekonomiky od od loňského roku, jelikož 25 čínských korporátních emitentů do konce třetího čtvrtletí neuhradilo platby za 52 dluhopisů na pevnině v hodnotě 60,6 miliard yuanů (12,1 miliardy dolarů), Fitch varoval, že nesplácení firemních dluhopisů pravděpodobně bude pokračovat i v příštím roce, díky nákladům na refinancování, u nichž by se očekávalo, že se budou zejména dotýkat privatizovaného soukromého sektoru. Vedle zpřísňujících se finančních podmínek, tvrdší postoj Spojených států k obchodní nerovnováze s Čínou začal mít značný dopad na čínský soukromý sektor.
Základní sazby na pevninské části Číny se však v prvním pololetí roku 2018 snížily na 0,23 procenta z 0,37 procenta z úrovně v 2017 a rekordní hladiny 0,66 procenta v 2016.
Fitch varoval, že i přes tento pokles by mohly být výchozí hodnoty v roce 2018 vyšší než v roce 2017. Zdá se, že Fitch měl pravdu ve svých očekáváních. Čtyřicet pět největších čínských firem je v prodlení se splátkou svých 117 dluhopisů v kumulované výši 110,5 miliard yuan (16,3 miliardy dolarů). Obě hodnoty jsou novým rekordem!. Vzhledem k tomu, že došlo k prodlení, narůstají také obavy z ekonomického zpomalení. Podle údajů z tohoto týdne čínská ekonomika vzrostla v roce 2018 o 6,6 procenta, což je nejslabší tempo od 90. let.
Pokud Fitch má pravdu o nárůstu nesplácených obligací, je nepravděpodobné, že by druhá největší ekonomika světa mohla v 2019 dosáhnout pozitivního vývoje.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.70% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.