Letos uplyne 30 let od započetí cílování inflace (IT); měnově politického systému, který v roce 1997 přijala i ČNB, a který, přes jistá specifika, je většinovou podstatou politiky FED, ECB i SNB.

Opominu-li fakt, že jedním z nejcitovanějších autorit v teoretické oblasti přímého cílování inflace je bývalý člen FED Frederic Mishkin, který se zejména proslavil svojí analýzou islandské ekonomiky, když za peníze Islandské Obchodní Asociace napsal, že ostrovní ekonomika, která v 2006 prostřednictví několika málo tuzemských bank rozpůjčovala desetinásobky islandského HDP, je naprosto v pořádku, je cílování inflace patrně nejčistším měnově politickým systémem, který, snad s výjimkou standardů založených na drahých kovech, monetární politika kdy mohla vytvořit. Cílení inflace, bez dodatečných dílčích cílů, je zřejmou zprávou nejen pro trhy, ale je snadno čitelnou misí i pro rezidenty země. O to paradoxnější je dnešní situace, když CBs hromadně přijímají vyjímaná krizová opatření, a bez zřejmého včasného oznámení manipulují IR v rozsahu, který lze jen eufemisticky označit za standardní.

Je to výjimečné i proto, že transparentnost politiky CB je jedním z kardinálních indikátorů pro investory a jednou z podmínek, která, podle řady akademiků spoluurčuje, je-li daná země vhodným adeptem pro zavedení IT. Nedávné, více než nahodilé, snížení FED IRs o 50bb, následované BoC ve stejném režimu a aktuální snížení BoE IR o 50 bb je nejen alarmující, ale vyvstávají otázky o schopnosti bank rozumět své vlastní politice.

Na toto konto je nutné podotknout, že CBs nemají, ani totiž nemohou, mít v popisu práce stimulovat ekonomiku. Jejich cílem, u BoC a BoE to platí více než u FED, který oficiálně nepřistoupil k ITers, je stabilní cenová hladina, nikoliv tedy míra nezaměstnanosti, nebo růst GDP…Snížení IR, i v tak náročné situaci, jakou je chřipková epidemie, není řešením problémů; jak by také mohlo být? FED, přes svoje opakované odmítání této situace, již dávno před vypuknutím masivní paniky, dodával do trhu likviditu prostřednictvím repo operací (viz New York FED) a hostováním své bilanční sumy prostřednictvím operací na trhu, kdy masivně nakupoval aktiva – tady je zajímavé porovnat výkonnost SP500 v souvztažnosti s růstem FED bilance.

BoE, která se primárně má věnovat řízení inflace, je na tom obdobně; potíže vnitřní politiky nelze řešit měnovou politikou. BoC měla jen málo na výběr, pokud její soused takto masívně zasáhl a s přihlédnutím k výrazně exportní charakteristice ekonomiky a silné závislosti na exportu ropy, která díky psychóze na trzích a klukovskému sporu OPEC a Non OPEC výrazně na kanadskou ekonomiku dopadá.

Vedle toho je ČNB, jak je pro Českou republiku tradiční, směšnou figurkou, která se snaží dokázat světu, že tady tomu rozumíme ze všech nejlépe. ČNB je aktuálně jedinou centrální bankou, která na světě zvýšila svoji IR, není schopná reálně vnímat situaci a její kroky se zcela míjí účinkem.Inflace v ČR je na neuvěřitelných 4% (ČNB cíluje na 2% (pásmo +1%). Fluktuace CZK je neuvěřitelná, korunou zmítají spekulanti, zásahy na nemovitostním trhu nikam nevedou, v situaci, kdy je poptávka tak silně převyšující nabídku. Dozor nad finančními trhy, který nikdy nebyl silnou stránkou regulátory, je v podání ČNB katastrofální – když dohled několikrát kontroloval instituci, která prodělala klientům 2mld., aniž by si regulátor něčeho všimnul.

Pokud se vrátíme zpět k IT, je po třech dekádách na výrazném rozcestí; Neschopnost plnit inflační cíle, lopotná snaha CBs dosáhnout jich za pomocí nestandardních opatření, jako ME, QE, nebo záporné úrokové sazby vytvářejí předobraz apokalypsy víc, než že by implikovaly racionální rozhodování bankéřů. Drtivé většině zemí schází schopnost politiků a politiky vytvářet podmínky pro inovace; monetární, ani fiskální stimulace trhu sama o sobě nikam nevede. EU, ČR schází inovační podměty.

Je možné, že IT, tak jak před třiceti lety na Nové Zélandu započala, v roce 2020 skončí na úbytě, díky neschopnosti a neochotě.

 

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.