BoC Monetary Meeting - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

BoC Monetary Meeting

BoC ponechala na včerejším zasedání bankovní rady svůj cíl pro jednodenní sazbu na efektivní dolní mezi 0,25%.

– BoC rekalibruje [svůj program kvantitativního uvolňování (QE)] přesunem nákupů směrem k dlouhodobějším dluhopisům, které mají přímější vliv na úrokové sazby půjček, které jsou nejvíce důležité pro domácnosti a podniky. Ve stejnou dobu, celkový nákup bude postupně snižován na minimálně 4 $ $ a týden.

– Globální a kanadské ekonomické výhledy se do značné míry vyvíjely podle očekávání zveřejněných v červencové zprávě (Zpráva o měnové politice – MPR) s rychlými expanzemi ekonomiky po znovu otevření, které ustoupily pomalejšímu růstu [.]

– Ve čtvrtém čtvrtletí se očekává, že růst kanadské ekonomiky výrazně zpomalí, částečně kvůli rostoucímu počtu případů COVID-19. Ekonomické dopady pandemie jsou napříč sektory vysoce nerovnoměrné a ovlivňují zejména pracovníky s nízkými příjmy.

– Po poklesu o přibližně 5,5% v roce 2020 BoC očekává že kanadská ekonomika v roce 2021 a 2022 poroste v průměru o téměř 4%. Růst bude pravděpodobně nekonzistentní, jak bude domácí poptávka ovlivněna vývojem viru a jeho dopadem na důvěru spotřebitelů a podniků.

– Rada guvernérů bude držet úrokovou sazbu na efektivní dolní mez, dokud nebudou šoky absorbovány, a nebude dosaženo udržitelného 2 % inflačního cíle. Podle našich modelů by knadská ekonomika mohla nejdříve tohoto stavu dosáhnout v roce 2023.

Poprvé od začátku pandemie nový MPR obsahuje podrobný ekonomický a finanční scénář.

Celkově jsou projekce BoC podobné našim nejnovějším modelům. Navíc po slušném odrazu kanadského reálného HDP ve třetím čtvrtletí díky znovuotevření ekonomiky, se očekává ve čtvrtém čtvrtletí velmi mírný růst kvůli negativním dopadům druhé vlny COVID-19. Růst reálného HDP by měl na začátku roku 2021 zrychlit, ale vše bude velmi záviset na tom, jak se pandemie vyvine.

Měnové orgány také snížily své odhady růstového potenciálu ekonomiky a neutrální nominální úrokové sazby pro nadcházející roky.

Například střed rozsahu potenciálního výstupu poklesl z 1,7% na 0,7% pro rok 2020. Neutrální nominální měnově-politická sazba se nyní pohybuje mezi 1,75% a 2,75% ve srovnání s předchozím odhadem 2,25% až 3,25%.

Je jasné, že důsledky pandemie budou ovlivňovat kanadskou ekonomiku ještě několik let. V této souvislosti BoC byla konkrétnější ve svém dopředném odhadu a uvedla že klíčové sazby pravděpodobně zůstanou na efektivní hodnotě vázané do roku 2023. Změny v programu kvantitativního uvolňování mají ambici usilovat o účinnější podporu hospodářství.

Nezávislý investiční výzkum: Jakékoliv informace, které by se mohly chápat jako investiční výzkum, nebyly připravené v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu. Dále nepodléhají žádnému zákazu obchodování před rozšiřováním investičního výzkumu.
Žádné prohlášení/záruky: Žádná z informací obsažených v tomto dokumentu není určena k tomu, aby představovala jakoukoli nabídku (nebo vyžádání nabídky) na koupi nebo prodeji jakékoli měny, produktu nebo finančního nástroje, k uskutečnění jakékoliv investice nebo na účast v jakékoli konkrétní obchodní strategii. Tyto informace se vyrábějí pouze pro marketingové a/nebo informační účely s přidanou hodnotou a žádný člen skupiny Goldenburg neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost zde poskytnutých informací. Při poskytování těchto informací ani poskytovatel obsahu ani žádný člen skupiny Goldenburg nezohlednil investiční cíle, zvláštní investiční cíle, finanční situaci a specifické potřeby a požadavky žádného příjemce a nic z toho není určeno jako doporučení pro žádného příjemce investovat nebo odprodat určitým způsobem. Žádný člen skupiny Goldenburg nepřebírá žádnou odpovědnost za příjemce, který utrpěl ztrátu z obchodování v souladu s vnímaným doporučením.
Varování před rizikem: Všechny investice představují rizika a mohou vést k ziskům i ztrátám. Zejména investice do produktů s pákovým efektem, jako například devizy, deriváty a komodity, mohou být velmi spekulativní a zisky a ztráty mohou prudce a rychle kolísat. Spekulativní obchodování není vhodné pro všechny investory a všichni příjemci by měli pečlivě zvážit svou finanční situaci a poradit se s finančním poradcem (poradci), aby porozuměli souvisejícím rizikům a zajistily vhodnost jejich situace před uskutečněním jakékoliv investice, odprodeje nebo vstupu do jakékoli transakce. Jakákoliv zmínka o jakýchkoli rizicích nemusí být a neměla by se považovat za komplexní zveřejnění nebo popis těchto rizik. Jakékoliv vyjádření názoru je pro autora osobní a nemusí nutně odrážet názor kteréhokoli člena skupiny Goldenburg a všechny vyjádření názoru se mohou změnit bez předchozího upozornění (ani před, ani následně).
Minulá výkonnost není indikace: Tato webová stránka může odkazovat na předchozí výsledky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem výkonnosti v budoucnu. Údaje o předchozí výkonnosti zobrazené na této webové stránce se nemusí v budoucnu nevyhnutelně opakovat. Nepředkládá žádné prohlášení, že jakákoliv investice bude nebo nebude schopna dosáhnout zisky nebo ztráty podobné těm, které se dosáhly v minulosti, nebo že se zabrání významným ztrátám.
Výhledy dopředu: Tam, kde se na této webové stránce nacházejí prohlášení, která nejsou historickými fakty, taková prohlášení by mohly být údaje získané v důsledku simulované výkonnosti v minulosti nebo budoucích výsledků na základě současných očekávání, odhadů, prognóz, názorů a přesvědčení členů skupiny Goldenburg. Taková prohlášení zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a jiné faktory a nesmí se na ně klást nepřiměřená důvěra. Kromě toho může tato webová stránka obsahovat "výhledová prohlášení". Skutečné události nebo výsledky nebo skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od skutečností nebo výsledků uvedených v takových výhledových prohlášeních. Žádné ze stanovisek, které by mohly být odvozeny z obsahu této webové stránky, není určeno k spoléhání se jako na radu nebo doporučení jakéhokoli opatření. Jsou určeny pouze jako artikulace osobních úvah a spekulací fakticky.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 88.02% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.