Документи - TradeCentrum TradeCentrum

🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Лична сметка

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Преди активирането на клиентската сметка, клиентът трябва да ни представи документите, необходими за удостоверяване на неговата самоличност и местожителство.

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА САМОЛИЧНОСТТА НА КЛИЕНТА

Копие от някой от следните документи за самоличност:

 • Паспорт (четливи от машина номера)
 • Лична карта – и двете страни (четливи от машина номера)
 • Шофьорска книжка – и двете страни

Копието трябва да съдържа:

 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • Срок на валидност
 • Не е необходимо адресът от личната карта да съвпада с адреса, посочен при регистрацията

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО НА КЛИЕНТА

Целта на потвърждението е да се провери адресът на местожителство на клиента. Не е необходимо той да съвпада с постоянния адрес. Сметка за ток например е достатъчна, тъй като се предполага, че клиентът живее там, където се предоставя електричеството.

Изискваме копие от някой от следните документи:

 • Сметка или фактура за комунални услуги: ток, газ, вода, боклук
 • Фактура за интернет
 • Фактура за фиксиран телефонен номер
 • Извлечение от банкова сметка или кредитна карта
 • Договор за наем
 • Официално удостоверение за местожителство
 • Договор за ипотечен заем
 • Официален документ (полиция, посолство, общинска служба, данъчен документ, избирателен акт, документ за социална осигуровка)

Копието трябва да съдържа:

 • Име и фамилия
 • Адрес
 • Дата (документът трябва да е издаден преди по-малко от 6 месеца)

 

СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ:

 • Застраховка (Aegon, Dôvera, Vehicle Insurance и др.)
 • Фактура за мобилни услуги
 • Саморъчно написани документи

Фирмена сметка

Ако клиентът желае да създаде сметка за своята фирма или друг вид бизнес организация, трябва да бъдат представени документи в уверение на следните обстоятелства (един документ може да декларира няколко обстоятелства едновременно):

 • Номер на фирмата в търговския регистър
 • Регистрирано име на фирмата и търговско наименование (ако е различно от регистрираното наименование)
 • Адрес на фирмата и места за осъществяване на дейност, ако са различни от седалището на фирмата
 • Членове на Съвета на директорите, изпълнителни директори или други лица, които са упълномощени да действат от името на фирмата
 • Решение на фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката
 • Решение на фирмата за откриване на сметка
 • Списък на крайните собственици на фирмата, с изключение на публично търгуваните дружества, които се намират на европейски регулиран пазар или на трети пазар с еквивалентни изисквания за оповестяване и прозрачност
 • Списък на регистрираните собственици, които действат като представители на собствениците на фирмата

Трябва да бъдат представени оригиналите или заверени копия на всички документи, които доказват необходимите обстоятелства.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Удостоверение за учредяване
 • Учредителен акт (и Устав)
 • Фирмена харта
 • Формуляр за вземане на решение от фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката (приложение 1)
 • Формуляр за откриване на фирмена сметка (приложение 2)

Ако регистрираният собственик действа като представител на крайните собственици, то е необходимо:

 • Копие от договор и представителство
 • Доказателства за самоличност и местожителство на следните лица:
  • Представител, упълномощен за достъп до сметката
  • Крайни собственици
  • Представители на собствениците
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 83.12% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.