Лична сметка

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Преди активирането на клиентската сметка, клиентът трябва да ни представи документите, необходими за удостоверяване на неговата самоличност и местожителство.

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА САМОЛИЧНОСТТА НА КЛИЕНТА

Копие от някой от следните документи за самоличност:

 • Паспорт (четливи от машина номера)
 • Лична карта – и двете страни (четливи от машина номера)
 • Шофьорска книжка – и двете страни

Копието трябва да съдържа:

 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • Срок на валидност
 • Не е необходимо адресът от личната карта да съвпада с адреса, посочен при регистрацията

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО НА КЛИЕНТА

Целта на потвърждението е да се провери адресът на местожителство на клиента. Не е необходимо той да съвпада с постоянния адрес. Сметка за ток например е достатъчна, тъй като се предполага, че клиентът живее там, където се предоставя електричеството.

Изискваме копие от някой от следните документи:

 • Сметка или фактура за комунални услуги: ток, газ, вода, боклук
 • Фактура за интернет
 • Фактура за фиксиран телефонен номер
 • Извлечение от банкова сметка или кредитна карта
 • Договор за наем
 • Официално удостоверение за местожителство
 • Договор за ипотечен заем
 • Официален документ (полиция, посолство, общинска служба, данъчен документ, избирателен акт, документ за социална осигуровка)

Копието трябва да съдържа:

 • Име и фамилия
 • Адрес
 • Дата (документът трябва да е издаден преди по-малко от 6 месеца)

 

СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ:

 • Застраховка (Aegon, Dôvera, Vehicle Insurance и др.)
 • Фактура за мобилни услуги
 • Саморъчно написани документи

Фирмена сметка

Ако клиентът желае да създаде сметка за своята фирма или друг вид бизнес организация, трябва да бъдат представени документи в уверение на следните обстоятелства (един документ може да декларира няколко обстоятелства едновременно):

 • Номер на фирмата в търговския регистър
 • Регистрирано име на фирмата и търговско наименование (ако е различно от регистрираното наименование)
 • Адрес на фирмата и места за осъществяване на дейност, ако са различни от седалището на фирмата
 • Членове на Съвета на директорите, изпълнителни директори или други лица, които са упълномощени да действат от името на фирмата
 • Решение на фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката
 • Решение на фирмата за откриване на сметка
 • Списък на крайните собственици на фирмата, с изключение на публично търгуваните дружества, които се намират на европейски регулиран пазар или на трети пазар с еквивалентни изисквания за оповестяване и прозрачност
 • Списък на регистрираните собственици, които действат като представители на собствениците на фирмата

Трябва да бъдат представени оригиналите или заверени копия на всички документи, които доказват необходимите обстоятелства.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Удостоверение за учредяване
 • Учредителен акт (и Устав)
 • Фирмена харта
 • Формуляр за вземане на решение от фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката (приложение 1)
 • Формуляр за откриване на фирмена сметка (приложение 2)

Ако регистрираният собственик действа като представител на крайните собственици, то е необходимо:

 • Копие от договор и представителство
 • Доказателства за самоличност и местожителство на следните лица:
  • Представител, упълномощен за достъп до сметката
  • Крайни собственици
  • Представители на собствениците