Лична сметка

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТА

Преди активирането на клиентската сметка, клиентът трябва да ни представи документите, необходими за удостоверяване на неговата самоличност и местожителство.

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА САМОЛИЧНОСТТА НА КЛИЕНТА

Копие от някой от следните документи за самоличност:

 • Паспорт (четливи от машина номера)
 • Лична карта – и двете страни (четливи от машина номера)
 • Шофьорска книжка – и двете страни

Копието трябва да съдържа:

 • Име и фамилия
 • Дата на раждане
 • Срок на валидност
 • Не е необходимо адресът от личната карта да съвпада с адреса, посочен при регистрацията

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО НА КЛИЕНТА

Целта на потвърждението е да се провери адресът на местожителство на клиента. Не е необходимо той да съвпада с постоянния адрес. Сметка за ток например е достатъчна, тъй като се предполага, че клиентът живее там, където се предоставя електричеството.

Изискваме копие от някой от следните документи:

 • Сметка или фактура за комунални услуги: ток, газ, вода, боклук
 • Фактура за интернет
 • Фактура за фиксиран телефонен номер
 • Извлечение от банкова сметка или кредитна карта
 • Договор за наем
 • Официално удостоверение за местожителство
 • Договор за ипотечен заем
 • Официален документ (полиция, посолство, общинска служба, данъчен документ, избирателен акт, документ за социална осигуровка)

Копието трябва да съдържа:

 • Име и фамилия
 • Адрес
 • Дата (документът трябва да е издаден преди по-малко от 6 месеца)

 

СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ:

 • Застраховка (Aegon, Dôvera, Vehicle Insurance и др.)
 • Фактура за мобилни услуги
 • Саморъчно написани документи

Фирмена сметка

Ако клиентът желае да създаде сметка за своята фирма или друг вид бизнес организация, трябва да бъдат представени документи в уверение на следните обстоятелства (един документ може да декларира няколко обстоятелства едновременно):

 • Номер на фирмата в търговския регистър
 • Регистрирано име на фирмата и търговско наименование (ако е различно от регистрираното наименование)
 • Адрес на фирмата и места за осъществяване на дейност, ако са различни от седалището на фирмата
 • Членове на Съвета на директорите, изпълнителни директори или други лица, които са упълномощени да действат от името на фирмата
 • Решение на фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката
 • Решение на фирмата за откриване на сметка
 • Списък на крайните собственици на фирмата, с изключение на публично търгуваните дружества, които се намират на европейски регулиран пазар или на трети пазар с еквивалентни изисквания за оповестяване и прозрачност
 • Списък на регистрираните собственици, които действат като представители на собствениците на фирмата

Трябва да бъдат представени оригиналите или заверени копия на всички документи, които доказват необходимите обстоятелства.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Удостоверение за учредяване
 • Учредителен акт (и Устав)
 • Фирмена харта
 • Формуляр за вземане на решение от фирмата за определяне на представител, който да има достъп до сметката (приложение 1)
 • Формуляр за откриване на фирмена сметка (приложение 2)

Ако регистрираният собственик действа като представител на крайните собственици, то е необходимо:

 • Копие от договор и представителство
 • Доказателства за самоличност и местожителство на следните лица:
  • Представител, упълномощен за достъп до сметката
  • Крайни собственици
  • Представители на собствениците
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the Risk Disclosure and Warning Notice
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 82.14% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.