To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Обща информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

В случай че нашите услуги са ви били представени от наш партньор, моля, посочете името или кода му.

2. Допълнителна лична информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

Държавата, в която плащате подоходен данък.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Данъчен идентификационен номер (TIN).

повече информация

?
ИНФОРМАЦИЯ

Причина А - Страната/юрисдикцията, в която титулярът на сметката е длъжен да плаща данък, не издава TIN на местните лица

Причина Б - Има друга причина, поради която титулярът на сметката не може да получи TIN или друг еквивалентен номер (моля, посочете защо в таблицата по-долу, ако сте избрали тази причина)

Причина В - Не се изисква TIN. (Изберете тази причина, само ако националното законодателство на съответната юрисдикция не изисква предоставянето на TIN, издаден от такава юрисдикция.)

?
ИНФОРМАЦИЯ

Причина А - Страната/юрисдикцията, в която титулярът на сметката е длъжен да плаща данък, не издава TIN на местните лица

Причина Б - Има друга причина, поради която титулярът на сметката не може да получи TIN или друг еквивалентен номер (моля, посочете защо в таблицата по-долу, ако сте избрали тази причина)

Причина В - Не се изисква TIN. (Изберете тази причина, само ако националното законодателство на съответната юрисдикция не изисква предоставянето на TIN, издаден от такава юрисдикция.)

?
ИНФОРМАЦИЯ

Причина А - Страната/юрисдикцията, в която титулярът на сметката е длъжен да плаща данък, не издава TIN на местните лица

Причина Б - Има друга причина, поради която титулярът на сметката не може да получи TIN или друг еквивалентен номер (моля, посочете защо в таблицата по-долу, ако сте избрали тази причина)

Причина В - Не се изисква TIN. (Изберете тази причина, само ако националното законодателство на съответната юрисдикция не изисква предоставянето на TIN, издаден от такава юрисдикция.)

3. Финансова информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

Нетната стойност се определя като разликата между активите и пасивите на клиента. Тази стойност се отнася до икономическото положение и по-специално, до сумата, които остава на лицето, след като бъдат извършени всички приспадания. За юридически лица тази стойност изразява стойността на всички активи спрямо всички пасиви като финансов отчет.

Активите на физическите лица обикновено включват пари или парични еквиваленти, например къщи или автомобили, инвестиционни сметки, ценни вещи като бижута или антики, а за фирми това например означава имущество, материални запаси, материали, съоръжения, оборудване, машини или сгради.

Пасивите са дължими на друг средства, като например кредитни карти или банкови заеми, полици, записи на заповед, ипотеки, дължими плащания на търговци, кредитни линии в банки и т.н.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Основен източник на доходи или благосъстояние по отношение на основната дейност на клиента.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Личните инвестиции означават инвестиции с нисък риск при очаквана по-ниска възвръщаемост, напр. между 4 и 12% годишно.

Спекулативните инвестиции означават инвестиции със значителен риск при очаквана значителна печалба, напр. над 20% годишно.

Хеджиране на инвестиционните решения за намаляване на риска от притежаването на определен финансов инструмент чрез инвестиране в два финансови инструмента, чието развитие на пазара е условно, напр. опции и фючърсни договори.

Инвестиции със запазване на капитала, при които не искате да рискувате загуба на вложения капитал

?
ИНФОРМАЦИЯ

Очаквана сума, която ще се инвестира ежегодно.

4. Оценка на целесъобразността

0%


Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!Дадените от вас отговори сочат, че понастоящем не разполагате с необходимия опит и знания, за да разберете сложността и риска, свързани с ливъридж продуктите. Продуктите, които предлагаме, са много рискови и нестабилни. Клиентите могат да загубят целия си инвестиран капитал. За съжаление ви уведомяваме, че на този етап не можете да продължите процеса на кандидатстване. Препоръчваме да задълбочите познанията си по ливъридж продуктите, преди да кандидатствате отново. Съветваме ви да откриете демо сметка, за да добиете повече опит и да подпомогнете развитието си. Моля, обърнете внимание, че предвид настоящата ни оценка, няма да можете да кандидатствате отново следващите 30 дни.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!Бихме искали да ви предупредим и информираме, че въз основа на предоставената от вас информация, изглежда не притежавате нужния опит/знания, които се изискват по закон за търговия с инвестиционни услуги (т.е. комисионерски услуги) и финансовите инструменти, които ние предлагаме (т.е. акции, извънборсови финансови инструменти като CFD, Forex, стоки, индекси), които носят висок риск. Поради това не считаме, че тези инвестиционни услуги/финансови инструменти са подходящи за вас.

Ако желаете да търгувате акции и/или извънборсови финансови инструменти като CFD, Forex, стоки и индекси с нашата компания, въпреки че фирмата ви е предупредила, че тези финансови инструменти не са подходящи за вас, все пак можете да продължите и да търгувате с тях.

Фирмата счита, че натискайки бутона "[Приемам]" по-долу, вие потвърждавате и приемате, че предвижданите инвестиционни услуги (т.е. комисионерски услуги) и финансови инструменти, които фирмата предлага (т.е. акции, извънборсови финансови инструменти като CFD, Forex, стоки, индекси) не са подходящи за вас, но все пак желаете да продължите с търговията с финансови инструменти с фирмата.

Декларирам, че съм бил/а посъветван/а относно несъответстващия ми опит в инвестиционните услуги и финансовите инструменти и разбирам свързания с търговията риск, но въпреки това желая да продължа с търговията с финансови инструменти.

5. Съответствие

0%

Можете да поставите файлове тук с влачене.

Click me to remove the file.

Можете да поставите файлове тук с влачене.

Click me to remove the file.
?
ИНФОРМАЦИЯ

"Политически изложени лица" включва следните физически лица, които са или са били назначени на висока обществена длъжност в Република Кипър или в друга държава, техните роднини по права линия или известни близки сътрудници на такива лица:

i. държавни глави, ръководители на правителства, министри, заместник-министри или помощник-министри,
ii. членове на парламента,
iii. членове на върховен съд, конституционен съд или друг висш съдебен орган, чиито решения не подлежат на по-нататъшно обжалване, освен при извънредни обстоятелства,
iv. членове на одиторски съвет или на управителен съвет на централна банка,
v. посланици, техните заместници и високопоставени служещи във въоръжените сили,
vi. членове на административните, управителните или контролните органи на държавни предприятия.

"Роднини по права линия" включва следните лица:

vii. съпругът/ата или лицето, с което лицето съжителства от най-малко една година,
viii. децата и техните съпрузи или лицата, с които те съжителстват от най-малко една година,
ix. родителите.

"Известни близки сътрудници" включва следните лица:

x. всяко физическо лице, за което е известно, че има съвместно изгодно право на собственост върху юридически лица или правни договорености, или всякакви други близки търговски отношения с лице, посочено в точки i) - vi) по-горе,
xi. всяко физическо лице, което има еднолично право на собственост върху юридическо лице или правна договореност, за които е известно, че са създадени за фактическото облагодетелстване на лицето, посочено в точки i) - vi) по-горе.