To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Обща информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

В случай че нашите услуги са ви били представени от наш партньор, моля, посочете името или кода му.

2. Допълнителна лична информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

Държавата, в която плащате подоходен данък.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Данъчен идентификационен номер (TIN).

повече информация

?
ИНФОРМАЦИЯ

Причина А - Страната/юрисдикцията, в която титулярът на сметката е длъжен да плаща данък, не издава TIN на местните лица

Причина Б - Има друга причина, поради която титулярът на сметката не може да получи TIN или друг еквивалентен номер (моля, посочете защо в таблицата по-долу, ако сте избрали тази причина)

Причина В - Не се изисква TIN. (Изберете тази причина, само ако националното законодателство на съответната юрисдикция не изисква предоставянето на TIN, издаден от такава юрисдикция.)

?
ИНФОРМАЦИЯ

Причина А - Страната/юрисдикцията, в която титулярът на сметката е длъжен да плаща данък, не издава TIN на местните лица

Причина Б - Има друга причина, поради която титулярът на сметката не може да получи TIN или друг еквивалентен номер (моля, посочете защо в таблицата по-долу, ако сте избрали тази причина)

Причина В - Не се изисква TIN. (Изберете тази причина, само ако националното законодателство на съответната юрисдикция не изисква предоставянето на TIN, издаден от такава юрисдикция.)

?
ИНФОРМАЦИЯ

Причина А - Страната/юрисдикцията, в която титулярът на сметката е длъжен да плаща данък, не издава TIN на местните лица

Причина Б - Има друга причина, поради която титулярът на сметката не може да получи TIN или друг еквивалентен номер (моля, посочете защо в таблицата по-долу, ако сте избрали тази причина)

Причина В - Не се изисква TIN. (Изберете тази причина, само ако националното законодателство на съответната юрисдикция не изисква предоставянето на TIN, издаден от такава юрисдикция.)

3. Финансова информация

0%

?
ИНФОРМАЦИЯ

Нетната стойност се определя като разликата между активите и пасивите на клиента. Тази стойност се отнася до икономическото положение и по-специално, до сумата, които остава на лицето, след като бъдат извършени всички приспадания. За юридически лица тази стойност изразява стойността на всички активи спрямо всички пасиви като финансов отчет.

Активите на физическите лица обикновено включват пари или парични еквиваленти, например къщи или автомобили, инвестиционни сметки, ценни вещи като бижута или антики, а за фирми това например означава имущество, материални запаси, материали, съоръжения, оборудване, машини или сгради.

Пасивите са дължими на друг средства, като например кредитни карти или банкови заеми, полици, записи на заповед, ипотеки, дължими плащания на търговци, кредитни линии в банки и т.н.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Основен източник на доходи или благосъстояние по отношение на основната дейност на клиента.

?
ИНФОРМАЦИЯ

Личните инвестиции означават инвестиции с нисък риск при очаквана по-ниска възвръщаемост, напр. между 4 и 12% годишно.

Спекулативните инвестиции означават инвестиции със значителен риск при очаквана значителна печалба, напр. над 20% годишно.

Хеджиране на инвестиционните решения за намаляване на риска от притежаването на определен финансов инструмент чрез инвестиране в два финансови инструмента, чието развитие на пазара е условно, напр. опции и фючърсни договори.

Инвестиции със запазване на капитала, при които не искате да рискувате загуба на вложения капитал

?
ИНФОРМАЦИЯ

Очаквана сума, която ще се инвестира ежегодно.

4. Оценка на целесъобразността

0%Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!We are sorry but the answers you have provided indicate that your profile does not match with the risk involved with leverage products and physical shares. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. At this time, we cannot enable you to open a live account.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary experience and knowledge to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. We encourage you to develop better knowledge on leverage products and familiarise yourselves with a demo account available on our trading platform to further develop your understanding of the products on offer. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade CFDs without developing my knowledge on leverage products or getting more experience.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!The answers you have provided indicate that you currently do not have the necessary experience to understand the complexity and risk involved with leverage products. The products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital. We encourage you to develop better experience on financial products and familiarise yourself with a demo account available on our trading platform to further develop your understanding of the products on offer. I hereby acknowledge that I will not be enabled to trade without developing my knowledge on financial products or getting more experience.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!The answers you have provided indicate that you currently might not have the necessary knowledge to understand the financial instruments offered by our company. You will not be enabled to trade without developing your knowledge on financial products. For more information, please contact our support team.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!The answers you have provided indicate that your profile does not correspond with the risky nature of the financial instruments offered by our company. At this time, we cannot enable you to trade. For more information, please contact our support team.

Предупреждение за риск

Уважаеми г-не/г-жо!We remind you that complex leveraged products we offer are very risky and volatile. Clients may lose all their invested capital.

5. Съответствие

0%

Можете да поставите файлове тук с влачене.

Click me to remove the file.

Можете да поставите файлове тук с влачене.

Click me to remove the file.
?
ИНФОРМАЦИЯ

"Политически изложени лица" включва следните физически лица, които са или са били назначени на висока обществена длъжност в Република Кипър или в друга държава, техните роднини по права линия или известни близки сътрудници на такива лица:

i. държавни глави, ръководители на правителства, министри, заместник-министри или помощник-министри,
ii. членове на парламента,
iii. членове на върховен съд, конституционен съд или друг висш съдебен орган, чиито решения не подлежат на по-нататъшно обжалване, освен при извънредни обстоятелства,
iv. членове на одиторски съвет или на управителен съвет на централна банка,
v. посланици, техните заместници и високопоставени служещи във въоръжените сили,
vi. членове на административните, управителните или контролните органи на държавни предприятия.

"Роднини по права линия" включва следните лица:

vii. съпругът/ата или лицето, с което лицето съжителства от най-малко една година,
viii. децата и техните съпрузи или лицата, с които те съжителстват от най-малко една година,
ix. родителите.

"Известни близки сътрудници" включва следните лица:

x. всяко физическо лице, за което е известно, че има съвместно изгодно право на собственост върху юридически лица или правни договорености, или всякакви други близки търговски отношения с лице, посочено в точки i) - vi) по-горе,
xi. всяко физическо лице, което има еднолично право на собственост върху юридическо лице или правна договореност, за които е известно, че са създадени за фактическото облагодетелстване на лицето, посочено в точки i) - vi) по-горе.