Лиценз и регулиране

T.C. TRADE CENTRUM (бъдеще TradeCentrum) е регистрирана търговска марка на Goldenburg Group Limited – кипърска инвестиционна фирма (КИФ), контролирана и регулирана от Кипърската комисия за ценните книжа и надзор на фондовата борса (CySEC) с лиценз на КИФ № 242/14.

Ние сме лицензирани да предоставяме инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с финансови инструменти, както е публикувано на този линк. Лицензът от CySEC можете да намерите
тук.

Цялата предварителна информация за търговия е публикувана тук.

Дружеството е сключило споразумение с QUAENTAS s.r.o., LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft и Corinth Capital MEPE.

Трансграничен лиценз

Държава

Регулатор

Austria

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Bulgaria

Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)

Croatia

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)

Czech Republic

Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)

Denmark

Finanstilsynet (Danish FSA)

Estonia

Finantsinspektsioon (FSA)

Finland

Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)

Germany

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)

Greece

Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)

Hungary

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Iceland

Fjármálaeftirlitið (FME)

Italy

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Ireland

Central Bank of Ireland

Latvia

Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)

Lichtenstein

Finanzmarktauf sicht (FMA)

Lithuania

Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania

Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malta

Malta Financial Services Authority (MFSA)

Netherlands

Autoriteit Financiele Markten (AFM)

Norway

Finanstilsynet

Poland

Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)

Portugal

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Romania

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)

Slovak Republic

Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)n

Slovenia

Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency

Spain

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Sweden

Finansinspektionen (FI)

UK

Financial Conduct Authority (FCA)

Търговията носи риск и е възможно да изгубите цялата си инвестиция